Pripravenosť SR na prijatie eura


Európska komisia (EK) zverejnila 4. novembra 2005 Druhú správu o praktickej príprave na budúce rozšírenie eurozóny, v ktorej zhodnotila pokrok pri praktickej príprave na zavedenie eura v nových členských krajinách. Slovensko sa v správe umiestnilo na 1. mieste v celkovom hodnotení 38 ukazovateľov, z ktorých 30 už splnilo (tzn. boli prijaté základné rozhodnutia) alebo sú v procese plnenia (tzn., že sa nimi zaoberáme). Slovensko bolo pri hodnotení národných plánov zavádzania eura ako jediné hodnotené uspokojivo. Pri všetkých ostatných krajinách vyčítala Komisia nekomplexnosť plánov zavedenia eura. Slovensko je pozitívne hodnotené aj z hľadiska existencie komunikačnej stratégie, pretože Komisia poukazuje na negatívne dosahy zlej informovanosti obyvateľstva a podnikateľskej sféry o zmenách, ktoré zavedenie eura prináša. Pozitívne pre Slovensko vyznieva aj zahrnutie všetkých spoločenských zložiek do prípravy a implementácie Národného plánu zavedenia eura. Celkové hodnotenie SR v správe vyznieva mimoriadne pozitívne. Podľa Komisie príprava na zavedenia eura v SR dobre pokročila. Situácia v SR je uspokojivá, keďže krajina prijala komplexný Národný plán zavedenia eura s jasným usmernením pre sektory, ktorý bude pravidelne aktualizovaný. Komisia bude podrobne monitorovať implementáciu národného plánu.