Verejná správa


1. Ako je legislatívne upravená problematika zaokrúhľovania peňažnej hodnoty po konverzii zo slovenskej koruny na euro?

Spôsob prepočtu a následne zaokrúhlenia  pri konverzii z národnej meny na menu euro vo všeobecnosti určuje legislatíva Európskych spoločenstiev, konkrétne nariadenie Rady ES č. 1103/97, najmä čl. 4 a 5.
Cieľom nariadenia č. 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura je jednak zabezpečiť dodržiavanie zásady kontinuity zmlúv tak, aby sa prechod na euro uskutočnil bez dopadu na existujúce záväzky občanov a podnikateľských subjektov, a jednak prispieť k neutralite prechodu na euro. Stanovuje iba minimálne pravidlá pre zaokrúhľovanie určitých súm a prenecháva na vnútroštátne orgány, aby zachovali alebo prijali pravidlá, ktoré by viac prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa.
Návrh generálneho zákona v § 2 ods. 3 určuje:
Ak výsledkom prepočtu podľa konverzného kurzu sú konečné peňažné sumy v eurách, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované(ďalej len „konečné sumy“), najmä konečné sumy vyúčtované na výpisoch z účtu alebo konečné sumy platenej ceny alebo inej platby uvádzanej na faktúrach, na iných účtovných dokladoch, zmluvách, na platobných alebo výplatných dokladoch, na dokladoch vyhotovených registračnou pokladnicou, na iných dokladoch o zaplatení, také konečné sumy v eurách sa po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta na najbližší eurocent podľa osobitného predpisu (čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97).
V osobitných prípadoch, pre zachovanie cieľa udržania transparentnosti konverzie, je možné určiť zaokrúhľovanie na vyšší počet desatinných miest.

2. V akej mene sa bude podávať daňové priznanie po zavedení eura  za obdobie, v ktorom bola platnou menou SKK?

Odo dňa zavedenia eura správca dane a daňové subjekty budú vykonávať jednotlivé úkony a vykazovať všetky údaje na daňové účely len v mene euro s výnimkou daňových priznaní podávaných za zdaňovacie obdobia predo  dňom zavedenia eura, v ktorých budú peňažné sumy vykazované v slovenských korunách, pričom daň na úhradu daňový subjekt prepočíta konverzným kurzom na euro. Daňový subjekt nebude mať povinnosť prepočítanú sumu dane v eurách uvádzať v daňovom priznaní.

3. Bude povinnosť prepočítať ročnú závierku a daňové povinnosti na dani z príjmu právnických osôb za rok 2008 na eurá?

Daňový subjekt účtuje v roku 2008 v slovenských korunách (SKK), rovnako  účtovnú závierku  a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2008 urobí v slovenských korunách na tlačive, ktoré bude v SKK. Keďže lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane končí 31.3.2009, t.j. za platnosti novej meny, prepočíta daňový subjekt svoj konečný záväzok voči štátnemu rozpočtu na euro podľa konverzného kurzu a daň zaplatí už v euro.

4. Ako sa budú podávať daňové priznania na daň z pridanej hodnoty (DPH) a v akej mene bude vrátený nadmerný odpočet za IV. štvrťrok 2008?

Daňové priznania za december a IV. štvrťrok 2008, t.j. za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončí 31.12.2008, budú podané v slovenských korunách, na tlačive, ktoré bude platné pre rok 2008. Ak výsledkom daňového priznania bude vlastná daňová povinnosť, prepočíta platiteľ výsledný vzťah k úhrade konverzným kurzom na euro a daň zaplatí v mene euro. Ak výsledkom daňového priznania bude nadmerný odpočet, tento bude platiteľovi vrátený v mene euro.

5. Bude možné podávať dodatočné daňové priznania k predchádzajúcim zdaňovacím obdobiam?

Ak daňový subjekt po 1.1.2009 zistí, že daňové priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobia sú nesprávne  alebo neúplné a ich oprava má za následok zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, je povinný podať  dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho  po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie   týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.
Dodatočné daňové priznanie bude  podané na tlačive, ktoré  platilo  pre príslušné zdaňovacie obdobie, rozdiely budú vykázané v slovenských korunách a konverzným kurzom bude prepočítavaná len konečná suma na úhradu, nakoľko úhrady po zavedení eura sa budú vykonávať v platnej mene – euro. Daňový subjekt nebude mať povinnosť prepočítanú sumu dane v eurách uvádzať v dodatočnom daňovom priznaní.

6. Akým spôsobom  vypracujú účtovnú závierku účtovné jednotky s účtovným obdobím kalendárny rok?

Individuálna účtovná závierka bude vypracovaná k 31.12.2008
Účtovné knihy za rok 2008 budú vedené v slovenských korunách.
Účtovná závierka k 31.12. 2008 bude zostavená v slovenských korunách.
Výročná správa za rok 2008 bude vyhotovená v slovenských korunách.
Účtovná jednotka v poznámkach k účtovnej závierke v rámci informácií o udalostiach po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zverejní finančný dopad z titulu prechodu na menu euro.
Ak účtovná jednotka zistí pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2008 udalosti, ktoré sa týkajú stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré majú charakter upravujúcich závierkových účtovných prípadov, účtovná jednotka vystaví účtovný doklad a zaúčtuje ich ešte do roka 2008 v slovenských korunách.
Ak účtovná jednotka v rámci inventarizácie, ktorou sa overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za účtovné obdobie roka 2008, zistí inventarizačné rozdiely, zaúčtuje ich do tohto obdobia v slovenských korunách.  Pri inventarizácii sa jednotkové ocenenie majetku a záväzkov sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli na 3 desatinné miesta podľa matematických pravidiel a inventúrny súpis sa rozšíri o jednotkové ocenenie majetku a záväzkov  v EUR (prepočet konverzným kurzom).
Ak účtovná jednotka otvorí účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve za účtovné obdobie roka 2008, predmetné účtovné zápisy vykoná v slovenských korunách.
Ak  účtovná jednotka zistí chybu po zavedení meny euro, pričom účtovné knihy už uzavrela, postupuje pri oprave chyby v súlade s platnými postupmi účtovania (ako náklad bežného obdobia alebo s vplyvom na výsledok hospodárenia minulých rokov), pričom opravu  zaúčtuje v období, v ktorom chybu zistila  v eurách.

7. Akým spôsobom  vypracujú účtovnú závierku účtovné jednotky s účtovným obdobím hospodársky rok?

Z titulu prechodu na menu euro sa novelou zákona o účtovníctve ustanoví účtovným jednotkám, ktorých účtovné obdobie je hospodársky rok, povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre k 31.12.2008, pričom:
- priebežná účtovná závierka bude zostavená v rozsahu riadnej účtovnej závierky v slovenských korunách,
- majetok a záväzky znejúce na menu euro s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov sa prepočítajú konverzným kurzom,
- majetok a záväzky znejúce na inú cudziu menu sa prepočítajú kurzom NBS platným ku dňu predchádzajúcemu deň zavedenia eura,
- kurzové rozdiely sa účtujú podľa platných postupov účtovania.
Riadna účtovná závierka :
Účtovná závierka za účtovné obdobie končiace po 1. januári 2009 bude zostavená v mene euro.
Výročná správa za účtovné obdobie končiace po 1. januári 2009 bude vyhotovená v mene euro.
Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky (t.j. zostavenej k posledného dňu hospodárskeho roka) sa vykazuje súčet nákladov a výnosov vykázaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky po ich prepočte na menu euro  a nákladov a výnosov za obdobie od 1.1.2009 do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

8. Bude potrebné prepočítať archívne účtovné záznamy za obdobie pred zavedením eura?

Účtovné záznamy sa archivujú v súlade s § 35 ods. 3 zákona o účtovníctve v tej mene,  ktorá bola zákonnou menou v období,  ktorého sa týkajú.  Ich prepočet na menu euro sa nevyžaduje.
Úkony, ktoré je účtovná jednotka povinná vykonať ku dňu zavedenia eura (predpokladaným dátumom zavedenia eura je 1. január 2009):
Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií SR po schválení generálneho zákona v Národnej rade SR, sa na účely účtovníctva ustanovia pravidlá pre prepočet peňažných údajov, ktoré pôvodne zneli na slovenskú menu alebo inú menu ako slovenská mena.

9. Dotkne sa zavedenie eura aj spôsobu odpisovania majetku?

Účtovná jednotka, ktorá v období pred zavedením meny euro obstarala dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok ku dňu zavedenia meny euro prepočíta obstarávaciu cenu jednotlivého dlhodobého hmotného majetku a jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a sumu oprávok prislúchajúcu k jednotlivému dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku konverzným kurzom. Odpisy sa počítajú z prepočítanej obstarávacej ceny. V poslednom roku odpisovania sa výška odpisu upraví tak, aby bol príslušný dlhodobý hmotný majetok resp. dlhodobý nehmotný majetok odpísaný do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

10. Na koľko desatinných miest bude zaokrúhľovať účtovná jednotka?

Pri zaokrúhľovaní peňažných údajov prepočítaných na eurá je potrebné postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (generálny zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe generálneho zákona). V účtovníctve účtovných jednotiek sa s výnimkou finančného majetku, základného imania, pohľadávok a záväzkov uvažuje o zaokrúhlení jednotkového ocenenia majetku a záväzkov na tri desatinné miesta.
Špecifiká obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu:
Podľa § 3 ods. 2 návrhu generálneho zákona, ak dôjde počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu k úhrade sumy, ktorá je vyjadrená v slovenských korunách a platba je tiež vykonaná v slovenských korunách, prepočítajú sa na eurá  podľa konverzného kurzu a zaokrúhlia podľa  pravidiel.
Ak sa strany dohodnú na vydaní preplatku v slovenských korunách vzniknutý rozdiel sa zaúčtuje v eurách na osobitný nákladový/výnosový účet.
Úhrada viacerých záväzkov/pohľadávok jednou hotovostnou platbou v SKK
K 1.1 2009 sa  jednotlivé pohľadávky/záväzky prepočítajú konverzným kurzom a zaokrúhlia sa podľa návrhu generálneho zákona v § 2 ods. 3 na 2 desatinné miesta.  Ak sa v období duálneho hotovostného peňažného obehu  platba uskutoční v hotovosti v SKK,  prepočíta sa konverzným kurzom a vzniknutý rozdiel  sa zaúčtuje na osobitný nákladový/výnosový účet.

11. Kedy Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecne záväzný právny predpis k duálnemu zobrazovaniu?

Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na príprave vykonávacieho predpisu o duálnom zobrazovaní cien, v ktorom budú podrobnejšie rozpracované povinnosti podnikateľských subjektov. Tento predpis však MH SR môže vydať, až po schválení návrhu generálneho zákona. V súčasnosti je návrh generálneho zákona po medzi rezortnom pripomienkovom konaní a schválení Legislatívnou radou vlády SR.
Návrh zákona o zavedení eura v SR je v súčasnosti predložený aj na vyjadrenie Európskej centrálnej banke v súlade s rozhodnutím Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov. Predpokladáme, že po vyjadrení ECB a Európskej komisie návrh zákona prerokuje vláda SR tak, aby zákon nadobudol účinnosť od 1.1.2008, resp. niektoré ustanovenia až od termínu zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
Až po schválení tohto zákona v parlamente vydá MH SR vykonávací predpis, ktorý upraví pravidlá duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov pri marketingu, ponukách a pri predaji alebo inom odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov, prác a niektorých služieb.
Pre oblasť finančného sektora takéto predpisy pripravia MF SR a NBS.
Ministerstvo v súčasnosti pripravuje informačné materiály (brožúrky) pre podnikateľov a spotrebiteľov, ktoré sú vo vnútro rezortnom pripomienkovom konaní a po ich schválení budú zverejnené na webovej stránke MH SR www.hospodarstvo.sk  v rubrike Euro naša mena.
Odporúčame však súčasne sledovať aj stránku splnomocnenca vlády http://euro.gov.sk/