19.06.2008

NKÚ preverí pripravenosť na euro

(Bratislava, 19. júna.) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) začal rozsiahly projekt kontroly v organizáciách verejnej správy, ktorého cieľom je skúmať pripravenosť a dodržiavanie povinností pri zabezpečení hladkého prechodu na zavedenie eura v SR.

NKÚ v rámci kontroly pripravenej v spolupráci so splnomocnencom vlády pre zavedenie eura Igorom Barátom preverí plnenie úloh a dodržiavanie príslušných povinností vo vybraných štátnych orgánoch a inštitúciách, orgánoch územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúciách pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura vyplývajúcich zo zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR („Generálny zákon“), ďalších právnych predpisov a tiež Národného plánu zavedenia eura v SR.

„Kontrola NKÚ SR nám pomôže včas identifikovať prípadné problémy a odporučiť urýchlené prijatie takých  opatrení, ktoré by eliminovali prípadné negatívne dopady vyplývajúce z nesprávneho, meškajúceho, neúplného, právne nejasného alebo inak problematického zabezpečenia pripravenosti inštitúcií v zmysle schváleného harmonogramu“, vysvetlil splnomocnenec vlády I. Barát. 

Podpredsedníčka NKÚ Zora Dobríková spresnila, že kontrola má dva ciele. Tým prvým je overenie účelnosti vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie pripravenosti verejnej správy na zavedenie eura v súlade s povinnosťami a v termínoch vyplývajúcich z generálneho zákona  ďalších nadväzujúcich noriem.

„Druhým – tým hlavným - cieľom je identifikovať slabé miesta a prípadné problémy v konaní jednotlivých subjektov, ktorých neriešenie by mohlo mať negatívny vplyv na  zvýšenie výdavkov verejných financií v spojitosti so zavedením eura a mohlo by celý proces skomplikovať“, spresnila  Z. Dobríková.

V rámci tohto projektu NKÚ preverí  110 subjektov vrátane ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy a tiež samosprávnych organizácií, VÚC, krajských i okresných miest a obcí.