Podnikatelia


1. Od ktorého dátumu je slovenský veľkoobchodný subjekt predávajúci slovenským obchodom povinný uvádzať na svojich faktúrach ceny aj v eurách?

Keďže veľkoobchody nepredávajú priamo občanom a teda nebudú podliehať povinnosti duálneho zobrazovania, budú faktúry vystavovať v eurách od 1. 1. 2009. Dobrovoľne však môžu vystavovať faktúry aj duálne v korunách aj eurách, a to už od stanovenia konverzného kurzu.

2. Ak je spoločnosť emitentom rôznych druhov poukážok (napr. stravné lístky, relax lístky, dovolenkové lístky a pod.) ako je potrebné postupovať v období duálneho zobrazovania pri uvádzaní nominálnej hodnoty na poukážkach? Vzhľadom na to, že sú nositeľom určitej hodnoty, bude stačiť uvedenie len v korunách, ako pri bankovkách a ceninách, alebo budú musieť byť označené nominálnou hodnotou v Sk aj v eurách?

Duálne zobrazenie cien platí aj na tieto poukážky, t.j. musí byť použité do jedného mesiaca od vyhlásenia konverzného kurzu. Vhodnú formu duálneho zobrazenia určí ministerstvo hospodárstva vyhláškou, hlavne pre prípady keď nie je technicky možné alebo nie je vhodné každú jednu poukážku označiť zároveň v korunách aj eurách.

3. Kde bude možné dozvedieť sa o metodických usmerneniach a otázkach spojených s oblasťou informačných systémov týkajúcich sa prechodu na euro?

Všetky informácie týkajúce sa informačných systémov a štatistických ukazovateľov je možné nájsť na internetovej stránke www.finance.gov.sk v časti Zavedenie Eura v SR, v materiáloch Pracovného výboru pre informatiku a štatistiku ako aj na (tejto) špecializovanej internetovej stránke orientovanej na zavedenia eura v SR.

4. Bude potrebné vymeniť počítače a tlačiarne po implementácii úprav v informačných systémoch z dôvodu zavádzania eura?

Úpravy v informačných systémoch týkajúce sa zavedenia eura by nemali zvýšiť hardvérové nároky. Preto by nemalo byť potrebné meniť hardvér, pokiaľ výkonovo postačoval pre používanie pôvodných verzií informačných systémov pred ich úpravou. Tlačiarne sú v prevažnej miere schopné tlačiť znak eura a preto by nemal nastať problém vedúci až k výmene tlačiarní kvôli prechodu na euro

5. Bude potrebné po prechode na euro vymeniť registračnú pokladňu?

V prípade, že je možné v rámci softvéru v registračnej pokladnici naprogramovať potrebné zmeny, tak jej výmena nie je potrebná. Toho je schopná výrazná väčšina registračných pokladníc na Slovensku. Detaily poskytne dodávateľ, alebo výrobca registračnej pokladne. Je však možné, že niektoré staršie registračné pokladnice nebudú schopné splniť podmienky duálneho zobrazovania cien a teda bude nevyhnutná ich výmena.

6. Kto uhradí náklady spojené s úpravami informačných systémov potrebnými z dôvodu zavedenia eura v SR?

Náklady si hradí každý používateľ sám. Štátna správa a NBS, najmä prostredníctvom šiestich pracovných výborov pre zavedenie eura, zabezpečuje metodické usmernenia, námety a legislatívne rámce potrebné pre prechod na euro

7. Kedy sa dozvieme presný začiatok duálneho zobrazovania cien?

Dátum začiatku dvojitého (duálneho) zobrazovania cien je stanovený na 30 dní po určení konverzného kurzu, ktorý určí Rada EÚ. Rozhodnutie Rady predpokladáme v júli 2008, takže duálne zobrazovanie cien sa začne povinne v priebehu august 2008. Presný dátum rozhodnutia Rady sa urči pravdepodobne v máji 2008. Na porovnanie, o zavedení eura v Slovinsku rozhodla Rada 11. júla (2006), rozhodnutie o Cypre a Malte sa očakáva 10. júla (2007).

8. Čo sa bude zobrazovať na výplatných páskach v eure, hrubá alebo čistá mzda?

Výplatné pásky budú musieť povinne duálne zobrazovať čistú mzdu resp. čistý príjem vyplatený zamestnancovi alebo poukázaný na jeho bankový účet. Bližšie môže túto povinnosť upraviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny svojou vyhláškou.

9. Stačí ak bude duálne zobrazenie vytlačené na zostavách, alebo bude aj v účtovnom informačnom systéme?

Duálne zobrazovanie je len informatívne a preto nie je nevyhnutné, aby sa používalo aj v účtovných systémoch - čiže stačí iba na vytlačenej zostave

10. Uvažuje sa s nejakými pravidlami alebo usmerneniami pre obdobie pred stanovením konverzného kurzu, teda v prvej polovici roka 2008, kedy sa už v niektorých systémoch bude prechádzať na duálne zobrazovanie ale aj na prácu už v mene euro, nakoľko budú pripravované dáta už pre rok 2009, ktoré by mali byť pripravované už v predstihu?

Pred stanovením konverzného kurzu nebudú stanovené žiadne pravidlá ani usmernenia.

11. Informačné systémy si odovzdávajú finančné dáta. Majú si jednotlivé systémy odovzdávať aj prepočítané dáta, alebo iba údaje v primárnej riadiacej mene, to znamená v SKK a po konverzii v EUR?

Dáta. ktoré si budú medzi sebou jednotlivé informačné systémy vymieňať, budú do konca roka 2008 v SKK a pd 1.1.2009 v EUR. Nie je potrebné odovzdávať duálne informácie.

12. Rada EÚ vydala nariadenie ohľadom zaokrúhľovania národnej meny na euro. Bude naša legislatíva v súlade s týmto nariadením? Môžeme toto nariadenie využívať pri našich plánoch?

Ide o nariadenie Rady EÚ, ktoré bude mať prednosť pred národnou legislatívou. Zákon o zavedení meny euro (Generálny zákon) je ale v súlade s týmto nariadením (Nariadenie  rady ES 1103/97 v znení nariadenia rady 2595/2000)

13. Ktorý systém by mal byť zodpovedný za konverziu historických dát, ktoré sú preberané z iného systému?

Ak je potrebná častá konverzia historických dát, táto má byť realizovaná zdrojovým systémom, keďže tieto údaje môžu byť  poskytované ďalším viacerým systémom. Konverzia v zdojovom systéme zaručí, že všetky dáta budu skonvertované rovnako.

14. Pri konvertovaní historických dát vzniknú chyby pri súčtoch - vzniknú zaokrúhľovacie chyby. Je nejako určené ako sa má narábať s takýmito hodnotami a že tie súčty nebudú vôbec sediet?

Odporúča sa konvertovať iba súčet, nie jednotlivé položky.

15. Podliehajú správne poplatky duálnemu zobrazovaniu alebo nie?

Správne poplatky, ktoré platí fyzická osoba by mali byť duálne zobrazené.

16. Aká bude pre privátny sektor povinnosť konverzie historických dát, do akej hĺbky a v akom rozsahu - mesačne, štvrťročne alebo bude povinnosť zachovať originál v SKK?

Povinnosť konverzie historických dát nie je stanovená. Originály v SKK je potrebné uchovávať v zmysle platnej legislatívy

17. Ako bude v roku 2008 vyzerať faktúra v eurách, keď suma v eurách sa musí prepočítať na koruny kurzom NBS a potom znova sumu v korunách treba duálne zobraziť konverzným kurzom?

Faktúry v cudzej mene sa nezobrazujú duálne ale v cudzej mene. Duálne zobrazenie sa týka len dokladov a údajov v národnej mene. Týka sa to tak faktúry v eurách pred dňom zavedenia eura na Slovensku, ako aj všetkých ostatných cudzích mien.

18. Bude po vyhlásení fixného konverzného kurzu v júli 2008 existovať naďalej trhový kurz? Bude NBS kótovať kurz?

Áno, trhový kurz bude existovať naďalej, až do 31.12.2008. Tento kurz sa môže mierne odlišovať od konverzného kurzu, ktorý bude platný až od 1.1.2009. Dá sa však očakávať, že tieto odchýlky budú veľmi malé. NBS bude kótovať kurz eura až do konca roku 2008.

19. Teraz sa pri údajoch v korunách píše skratka Sk (SKK) za číslo, ako to bude pri eure?

Bude sa používať rovnaký spôsob ako doteraz.

20. Budú mať zamestnávatelia povinnosť k 1.1.2009 vystavovať nové platové dekréty v eurách?

Takáto povinnosť nie je a nebude zadefinovaná, závisí to na vôli zamestnávateľa.

21. Dňa 31.12.2008 bude streda, bude tento deň voľný (vláda vyhlási voľný deň) aby konverzia prebehla v poriadku?

Nie, 31.12.2008 nebude vyhlásený voľný deň.

22. Ako bude zobrazovaná nová mena, má EÚ nejaké štandardy, ktoré využíva?

Zobrazovanie eura neriešia štandardy, postup by sa nemal oproti súčasnosti meniť.

23. Aké údaje bude potrebné duálne zobrazovať na faktúrach?

Duálne zobrazovať sa bude len výsledná suma faktúry, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť. Na faktúre musí byť okrem duálneho zobrazenia výslednej sumy uvedený aj konverzný kurz, ktorým bola suma prepočítaná.