29.02.2008

Vyhláška MFSR doplňujúca Generálny zákon

Ministerstvo financií vydalo vyhlášku, ktorá upravuje pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.
Uvedená vyhláška nadobudne účinnosť 15.marca 2008.
Znenie vyhlášky tu.