Podrobnejšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch:


Vyhlášky doplňujúce Generálny zákon

"Generálny zákon" o zavedení eura v Slovenskej republike

Národný plán zavedenia eura v SR:

Správy o stave plnenia Národného plánu zavedenia eura v SR:

Stratégia prijatia eura v Slovenskej republike:

Konkretizácia Stratégie prijatia eura v SR:

Koncepcia vypracovania Národného plánu zavedenia eura v SR:

Informácie v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely daní, poplatkov, colné účely a účtovníctva
Registračné pokladnice a prechod na euro

Príručka o zavedení eura pre verejnú správu

Koncepcia ochrany spotrebiteľa v procese zavedenia eura v SR

Riziká a odporúčania pri úprave informačných systémov:

Metodický pokyn pre prepočet finančných údajov na euro v oblasti národného štatistického systému:

Etický kódex podnikateľov pri zavádzaní eura:

Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo (dokument NBS):