História Európskej únie a eura


máj 1950 - plán vytvorenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Tento plán staval na myšlienke Jeana Monneta vybudovať jednotnú Európu. Základ tvorilo 6 štátov: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. marec 1957
– Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú Rímsku dohodu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)

august 1968 – začala fungovať colná únia. Odstránenie ciel medzi členmi EHS bolo výrazným úspechom. Obchod medzi krajinami EHS vzrástol v období rokov 1958 až 1970 šesťkrát, zatiaľ čo celkový obchod s nečlenskými krajinami trikrát. V rovnakom období hrubý národný produkt EHS vzrástol o 70 %.

január 1973 – EHS sa rozšírilo o ďalších členov: Dánsko, Írsko a Veľká Británia.

jún 1979- voľby do Európskeho parlamentu podľa Rímskej zmluvy.

január 1981 – k EHS sa pridružuje Grécko ako desiaty člen. Parlament sa rozšíril na 434 poslancov.

jún 1984 - druhé priame voľby do Európskeho parlamentu.

rok 1986 – do EHS vstupujú Španielsko a Portugalsko. Počet poslancov v parlamente sa zvýšil na 518. Vlády členských štátov podpísali Jednotný európsky akt. V tejto zmluve sa 12 členských štátov zaväzuje do 31. decembra 1992 vytvoriť spoločný trh s bezhraničným pohybom osôb, tovaru a kapitálu.

jún 1989 - tretie európske parlamentné voľby.

jún 1990 – Schengenská dohoda o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov na ich území.

december 1991 – zasadanie Európskej rady v Maastrichte s cieľom založenia Európskej únie.

február 1992 – podpísaná Maastrichtská zmluva o Európskej únii. Európsky parlament získal ďalšie právomoci najmä v legislatívnej oblasti. V zmluve bolo zakotvené aj ustanovenie inštitúcie ombudsmana.

november 1993 - vstupuje Zmluva o Európskej únii po ratifikácii v členských štátoch do platnosti.

jún 1994 - štvrté európske parlamentné voľby. Na základe zjednotenia Nemecka sa zvýšil počet poslancov na 567.

január 1995 – k EÚ pristupuje Fínsko, Rakúsko a Švédsko. V Európskom parlamente sa počet poslancov rozšíril na 626.

marec 1995 - vstupuje do platnosti dohoda zo Schengenu, ku ktorej pristúpilo v apríli 1995 aj Rakúsko.

október 1997- podpísaná Amsterdamská zmluva. Po jej ratifikácii všetkými 15 členskými štátmi nadobudla platnosť 1. mája 1999.

Rok 1998 – Založenie Európskej centrálnej banky

december 1999 – prvé zasadnutie Konventu o budúcnosti EÚ

február 2000 – prvé vstupné rozhovory medzi EÚ a Bulharskom, Litvou,Lotyšskom,Maltou,Rumunskom a Slovenskom. Referendum o prijatí eura

rok 2001 – 12 členských štátov EÚ sa pripravuje na prijatie eura ako jedinej meny

januára 2002 – Zavedenie eurobankoviek a mincí do obehu v 12-tich členských štátoch Európskej únie

máj 2004 – vstup Slovenskej republiky a ďalších deviatich krajín do EÚ.

25. 11. 2005 – vstup Slovenska do ERM II

Rok 2007 – splnenie Maastrichtských kritérií

1.1.2009 – zavedenie eura na Slovensku15 členských štátov Eurozóny

 

Belgicko        Španielsko      Taliansko             Rakúsko           Slovinsko

Nemecko      Francúzsko      Luxembursko      Portugalsko      Malta

Grécko          Írsko               Holandsko           Fínsko              Cyprus

 Konverzné kurzy jednotlivých mien členských štátov Eurozóny voči Euru

 

 - Belgicko             40,3399

- Nemecko            1,95583

- Grécko               340,750

- Španielsko         166,386

- Francúzsko        6,55957

- Írsko                  0,787564

- Taliansko           1936,27

- Luxembursko     40,3399

- Holandsko         2,20371

- Rakúsko            13,7603

- Portugalsko       200,482

- Fínsko                5,94573

- Slovinsko           239,640

- Malta                 0,4293

- Cyprus               0,585274