EEA Grants / Norway Grants


eeagrants_titulka

  2004-2009   2009-2014  


Aktuality

<<1 2


Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na spoločných princípoch. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. V súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý bol ustanovený ako Národný kontaktný bod pre tieto finančné mechanizmy administruje približne 70 miliónov eur, ktoré boli určené pre Slovenskú republiku na obdobie rokov 2004 až 2009. Základným cieľom finančných mechanizmov je prispieť k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý okrem všetkých členských štátov Európskej únie zahrnuje aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Pri dosahovaní tohto cieľa je potrebné brať ohľad na základné hodnoty, na ktorých stojí implementácia finančných mechanizmov. Tieto hodnoty boli označené ako solidarita, príležitosti a spolupráca a sú rovnako podstatné tak pre prispievateľské štáty ako aj pre Slovenskú republiku. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré sú veľmi rozmanité, od podpory zachovania kultúrneho dedičstva cez rozvoj ľudských zdrojov až po ochranu životného prostredia. V programovom období 2004-2009 Slovensko dokázalo uzavrieť zmluvy na 100 projektov, z toho je 7 blokových grantov a 92 individuálnych projektov. Týmito zmluvami bolo kontrahovaných viac ako 99% z celkovej čistej alokácie, ktorá predstavovala približne 65 miliónov eur. Projekty žiadateľov z verejného a tretieho sektora sú spolufinancované do výšky 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čo predstavuje významný príspevok Slovenska k celkovému objemu zdrojov týchto finančných mechanizmov. Nakoľko Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 30. apríla 2011 momentálne prebieha finalizácia implementácie stovky projektov. Dňa 26.10.2010 boli podpísané Memorandá o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014, čím Slovenská republika získala celkovú alokáciu v objeme 80,75 mil Eur, pričom FM EHP je vo výške 38,35 mil Eur a NFM je vo výške 42,40 mil Eur. Finančné príspevky sa poskytnú v prioritných oblastiach: Prispôsobenie sa zmene klímy, Finančné prostriedky pre mimovládne organizácie, Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, Štipendiá, Zachytávanie a skladovanie uhlíka, Zelené inovácie v priemysle, Globálny fond pre podporu dôstojnej práce a tripartitného dialógu, Cezhraničná spolupráca a Rodovo podmienené násilie. Po schválení rámcových pravidiel donorskými štátmi ( dňa 18.1.2011 boli schválené pravidlá pre FM EHP), v spolupráci s Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli, Úrad vlády, ako Národný kontaktný bod spracováva pravidlá implementácie finančných mechanizmov na národnej úrovni.