24.08.2011

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Evaluácia programového obdobia 2004-2009 Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu  

Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 23.08.2011 vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:
Evaluácia programového obdobia 2004-2009 Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Lehota na predkladanie ponúk je do 14.09.2011, 09:00.