19.08.2011

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 - Memorandá o porozumení boli upresnené.

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 - Memorandá o porozumení boli upresnené. Medzi prioritami programového obdobia 2009 – 2014 sú napríklad Zelené inovácie v priemysle, Cezhraničná spolupráca či Prispôsobenie sa zmene klímy.
 
Na obdobie rokov 2009 – 2014 bolo prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vyčlenených pre Slovenskú republiku celkovo 80 miliónov eur.
 
Memorandá o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu boli pôvodne podpísané už v októbri 2010 pri príležitosti návštevy nórskeho kráľovského páru na Slovensku. Avšak po niekoľko mesačných negociáciách medzi zástupcami donorských štátov a zástupcami Slovenskej republiky došlo k zmenám niektorých programových priorít a zároveň bolo upresnené samotné nastavenie fungovania pomoci z finančných mechanizmov pre roky 2009 – 2014 v podobe stanovenia programových operátorov jednotlivých programov.
 
Najviac finančných prostriedkov (14,6 mil. eur) je vyčlenených na podporu zelených inovácií v priemysle a podnikaní, kde pri implementácií programu zelených inovácií bude spolupracovať Úrad vlády SR s nórskou štátnou agentúrou pre podporu inovácií v podnikaní Innovation Norway. Mimoriadne aktuálnej problematike záplav a protipovodňovým opatreniam bude venovaná značná pozornosť prostredníctvom programu „Prispôsobenie sa zmene klímy“ za spolupráce Úradu vlády SR s dvomi nórskymi inštitúciami - Riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku a Riaditeľstvom pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie. Pre podporu mimovládnych organizácií je vyčlenených 6,9 mil. eur. V spektre programových priorít možno tiež nájsť podporu miestnych a regionálnych iniciatív na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, vrátane rómskej menšiny. Dôležitou sférou podpory zostáva pomoc študentom a učiteľom prostredníctvom štipendijného fondu a ochrana a revitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva, vrátane malej grantovej schémy zameranej na podporu rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia.
 
Značnou sumou finančných prostriedkov (12,7 mil eur) bude podporený rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v spolupráci Úradu vlády SR a Nórskym Barentsovym sekretariátom. Špecifickou oblasťou, ktorú podporí Nórsky finančný mechanizmus je dôstojná práca a tripartitný dialóg organizácií verejnej správy, odborov a zamestnávateľov a tiež rozvoj prevencie a odstraňovania domáceho a rodovo podmieneného násilia.    
 
Na implementácií šiestich programov sa bude ako programový operátor podieľať Úrad vlády SR a takmer vo všetkých prípadoch bude spolupracovať s relevantnými odbornými inštitúciami predovšetkým zo zahraničného prostredia. Pri jednom programe bude programovým operátorom nórska štátna agentúra Innovation Norway a v prípade dvoch programov bude programový operátor vybraný prostredníctvom výberového konania.    
 
Prehľad programových operátorov / partnerov v rámci relevantných programov
 
 
Finančný mechanimus EHP
 
Programová oblasť
Alokácia
Programový operátor / Partner
Prispôsobenie sa zmene klímy
€ 12 463 750
Národný kontaktný bod - Úrad vlady SR /
Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku a
Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie
 
Fond pre MVO
€ 6 903 000
Programový operátor bude vybraný Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli v spolupráci s Úradom vlády a splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti 
Miestne a regionálne iniciatívy na
zníženie národných nerovností a podporu
sociálnej inklúzie
€ 1 000 000
Národný kontaktný bod - Úrad vlady SR
Rada Európy
Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
€ 10 505 000
Národný kontaktný bod - Úrad vlády SR
Štipendiá
€ 1 917 500
Programový operátor bude vybraný výberovým konaním / Islandské centrum pre výskum – RANNIS (Island), Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania – AIBA (Lichtenštajnsko), a Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní – SIU (Nórsko).
 
Nórsky finančný mechanizmus
 
Programová oblasť
Alokácia
Programový operátor / Partner
Zelené inovácie v priemysle
€ 14 628 000
Národný kontaktný bod - Úrad vlády SR /
Innovation Norway
Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
€ 424 000
Innovation Norway
Cezhraničná spolupráca
€ 12 720 000
Národný kontaktný bod - Úrad vlády SR /
Nórsky Barentsov sekretariát"
Domáce a rodovo podmienené
násilie
€ 7 000 000
Národný kontaktný bod - Úrad vlády SR /
Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy


Revidované Memorandum o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 – v anglickom jazyku (PDF - 1841 kB)

Revidované Memorandum o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 – v anglickom jazyku (PDF - 1565 kB)