Znak ÚV SR
Znak ÚV SR Výbor pre obnovu Vysokých Tatier
Znak ÚV SR
Znak ÚV SR
Navigačné menuVýbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých TatierŠtatút výboruZoznam členovAktuálneKomunikéZápisy zo zasadnutiaVýpis darcovFotografie z Vysokých TatierNadácieKontakt

Štatút Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj vysokých tatier


Článok I
Úvodné ustanovenia

(1)    Výbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier (ďalej len „výbor“) je zriadený na základe §2 ods.2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
(2)    Štatút výboru vymedzuje postavenie, pôsobnosť a zásady činnosti výboru, zloženie a členstvo vo výbore, práva a povinnosti predsedu, členov výboru a tajomníka výboru.


Článok II
Postavenie

Výbor je koordinačným,  iniciatívnym a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier.


Článok III
Pôsobnosť
(1)    Výbor plní najmä tieto úlohy:
a)   zabezpečuje a koordinuje vládne aktivity na obnovu a rozvoj Vysokých Tatier,
b)    pripravuje koncepčné medzirezortné materiály  a návrhy rozhodnutí pre vládu,
c)    koordinuje aktivity spolupracujúcich inštitúcií na projektoch obnovy a rozvoja Vysokých Tatier,
d)    prijíma a spracúva podnety štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, nevládnych inštitúcií a občanov na pomoc, obnovu a rozvoj Vysokých Tatier,
e)    uskutočňuje aktivity na podporu a povzbudenie solidarity a spoločenskej zodpovednosti inštitúcií a občanov Slovenska,
       f)   rozhoduje o použití finančných prostriedkov z účtu zriadeného na účely obnovy         a rozvoja Vysokých Tatier a pravidelne o tom informuje vládu.


Článok IV
Zloženie výboru
(1)    Výbor sa skladá z predsedu, tajomníka a členov.
(2)    Predsedom výboru je predseda vlády.
(3)    Členmi výboru sú podpredseda vlády a minister financií, podpredseda vlády a minister hospodárstva, minister životného prostredia, minister pôdohospodárstva, minister zahraničných vecí, minister vnútra, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, prednosta Obvodného úradu v Poprade a primátor Vysokých Tatier.  
(4)    Ďalších členov výboru vymenúva a odvoláva predseda výboru.
(5)    Predseda výboru podľa potreby pozýva na zasadnutie zástupcov aj iných rezortov a inštitúcií bez hlasovacieho práva.
(6)    Členstvo vo výbore je čestnou funkciou
(7)    Členstvo vo výbore podľa odseku 4 zaniká:
a)    úmrtím,
b)    odvolaním, alebo
c)    písomným vzdaním sa člena.Článok V
Práva a povinnosti predsedu, tajomníka a členov výboru
(1)    Predseda výboru
a)    riadi činnosť výboru a zodpovedá za činnosť výboru vláde,
b)    zvoláva zasadnutia výboru,
c)    navrhuje program rokovania výboru,
d)    navrhuje závery z rokovania výboru,
e)    predkladá vláde iniciatívne návrhy a odporúčania, na ktorých sa výbor uzniesol,
f)    vymenúva a odvoláva tajomníka výboru.
(2)    Tajomník výboru:
a)    organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a zasadnutia výboru,
b)    informuje výbor o plnení prijatých uznesení,
c)    zabezpečuje vyhotovenia záznamu z rokovania výboru.
(3)    Členovia výboru:
a)    zúčastňujú sa na zasadnutí výboru  s hlasovacím právom,
b)    prijímajú stanoviská, návrhy a odporúčania k materiálom prerokovávaným na zasadnutiach výboru,
c)    predkladajú výboru návrhy a odporúčania.

Článok VI
Sekretariát výboru
(1) Výkonným orgánom výboru je sekretariát výboru (ďalej len „sekretariát“).
(2) Sekretariát plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.
(3) Sekretariát je zriadený pri Úrade vlády SR.
(4) Činnosť sekretariátu organizuje a riadi tajomník.
(5) Činnosť sekretariátu zabezpečuje stály odborný personál Úradu vlády SR.

Článok VII
Zásady činnosti výboru
(1)   Zasadnutia výboru zvoláva jeho predseda.
(2)    Výbor zasadá podľa potreby.
(3)     Výbor je spôsobilý rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s hlasovacím právom.
(4)    Výbor môže na svoje zasadnutie prizývať zástupcov iných orgánov a inštitúcií s tým, že títo nemajú hlasovacie právo.
(5)     Rozhodnutie výboru je platné, ak za návrh uznesenia hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu  výboru.
(6)     Výbor môže zriaďovať pracovné skupiny.
(7)    Členovia výboru sú vo svojej funkcii zastupiteľní len na základe písomného splnomocnenia členom výboru. Neprítomnosť člena alebo jeho zástupcu na rokovaní oznámi člen písomnou formou vopred predsedovi výboru.


Článok VIII
Účinnosť
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

(Tento štatút je schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 1168 zo dňa 1. decembra 2004).

© Úrad vlády SR 2005    Powered by: SysCom