Fakty o Rómoch


Pojem Róm

V rómčine je pojem "Rom" označenie pre Rómov v strednej a východnej Európe. Sami seba nazývajú už spomenutým slovom "Rom" alebo "Manuš" čo znamená "Človek", ale sú známi aj ako "Atzigan" alebo "Atsigan", teda kočovník, z čoho pochádza slovenské "Cigán", nemecké "Zigeuner", maďarské "Cigány", či talianske "Zingaro".

Na kongrese v Göttingene, v roku 1983, sa účastníci Medzinárodnej rómskej únie dohodli, že na označovanie tejto etnickej skupiny sa má používať termín Rómovia. Dlho pretrvával mylný názor, že Rómovia pochádzajú z Egypta a tento názov sa používa od 15. do 18. storočia.

Dodnes sa tento termín zachoval v modifikovanej podobe vynechaním začiatočného „e“ (v španielčine "Gitano", v angličtine "Gypsy" v chorvátčine "Jedupak" alebo "Jedupta" = Egypťan). Zvláštnosťou je francúzština, kde okrem "Tsigane" existuje výraz "Bohémien", čo zodpovedá historickému faktu, že Rómovia do Francúzska prišli z Čiech v prvej polovici 15. storočia.

Pôvod Rómov

Pravlasťou Rómov je India. Vedci sa domnievajú, že v Indii patrili ku skupine Dómov, ktorí tam žijú dodnes. V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu na európsky kontinent. O dôvodoch zatiaľ existujú iba hypotézy, migračné vlny mohli súvisieť s potrebou hľadať a rozširovať okruh záujemcov o ich výrobky a služby, i hľadanie lepšieho živobytia v priaznivejších klimatických podmienkach, ale dôvody mohli byť aj vonkajšie, expanzia iných kmeňov do Indie.

Počet Rómov

V rámci sčítania ľudu, domov a bytov  v roku 2001 sa k rómskej národnosti na Slovensku prihlásilo 89 920 obyvateľov. Štatistické údaje nevystihujú  skutočný počet občanov SR rómskeho pôvodu. Počet Rómov v SR sa odhaduje na 380 000, pričom podiel detí do 14 rokov je 43,6%. Rómovia žijú nerovnomerne na celom území SR. Veľké rozdiely sú v koncentrácii v jednotlivých regiónoch. V SR bolo k 31.12.2000 evidovaných 620 rómskych osád, pričom na území niektorých obcí sa nachádza aj viac osád. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov najväčšia koncentrácia občanov SR hlásiacich sa k rómskej národnosti, t.j. je v Prešovskom kraji, kde sa  z celkového počtu 789 968 obyvateľov hlási k rómskej národnosti 31 653 obyvateľov. V Prešovskom kraji je evidovaných 250 rómskych osád.

Viac informácií o rómskej populácii v Slovenskej republike poskytol Sociografický prieskum rómskych osídlení na Slovensku, ktorý zrealizoval Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.