Aktuality

  
Informácia Fondu sociálneho rozvoja pre prijímateľov podpory LSKxP
 
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01
 
Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 28. 9. 2012 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať, v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01, v štyroch kolách. Prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu žiadateľov, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a žiadateľov, ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Termín uzavretia prvého kola výzvy je 27. 11. 2012.
 
 
 

OK HP MRK, 2.10. 2012


 

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP-ROP-2.1b-2012/01

 

RO pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 2 ROP Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, že termín o informovaní žiadateľov o schválení/neschválení žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP sa predlžuje o ďalších 100 dní (termín zaslania Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti je stanovený do 200 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia priebežnej výzvy, t.j. prijímania žiadosti o NFP v rámci hodnotiaceho kola výzvy).

 

10. 9. 2012


Informácia pre predkladateľov žiadostí o doplnenie LSKxP o projektové zámery z OPŽP, ROP a OPZaSI

Odbor koordinácie HP MRK si dovoľuje oznámiť predkladateľom žiadostí o doplnenie LSKxP o PZ z OPŽP, ROP a OPZaSI, že na svojom zasadnutí dňa 28.6. 2012 Medzirezortná hodnotiacia a výberová komisia LSKxP aplikovala výberové kritéria a následné schválila 42 žiadostí a 25 žiadostí s podmienkou. Komisia neschválila jednu žiadosť o doplnenie.

Zoznam schválených žiadostí nájdete tu.

Zoznam neschválených žiadostí nájdete tu.

OK HP MRK, 2.7. 2012

 


 

 

Informácia pre žiadateľov o NFP v rámci 2. kola výzvy OPV-2011/3.1/03-SORO

 


 

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy ROP, op. 2.1

Odbor koordinácie HP MRK si dovoľuje upozorniť všetkých prijímateľov podpory LSKxP, že žiadosti o NFP (ŽoNFP) v rámci výzvy ROP, opatrenie 2.1 môžu podávať iba v prípade, že už majú v rámci svojej Lokálnej stratégie komplexného prístupu schválený projektový zámer na opatrenie ROP 2.1. V prípade, že ešte nemajú schválený projektový zámer, t.j. je ešte iba súčasťou žiadosti o doplnenie LSKxP, nie je možné ŽoNFP predkladať. Ak takýto prijímateľ podpory napriek tomu ŽoNFP podá, nebude mu umožnené do konca vyhlásenia výzvy (september 2012) umožnené predložiť ďalšiu žiadosť o NFP.

OK HP MRK, 22.5. 2012


 

Informácia k prebiehajúcej výzve na doplnenie o PZ z ROP, OPŽP a OP ZaSI

V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z ROP, OP ŽP a OP ZaSI k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a Výzvou ROP 2.1b (kód výzvy ROP-2.1b-2012/01) si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že je potrebné rozlišovať medzi rekonštrukciou existujúceho komunitného centa a budovaním nového komunitného centra (ďalej len „KC“).

Z hľadiska predloženia príloh k žiadosti o NFP (projektovému zámeru) je dôležité rozlišovať, či komunitné centrum existuje v čase predloženia žiadosti o NFP (projektového zámeru), alebo vznikne až na základe realizácie projektu, napr.:
1.      v prípade, že KC existuje v čase predloženia žiadosti o NFP (projektového zámeru), je potrebné, aby KC bolo evidované v katastri nehnuteľností.
2.      v prípade, že KC neexistuje v čase predloženia žiadosti o NFP (projektového zámeru),  a vznikne až na základe realizácie projektu (napr. výstavbou novej budovy, resp. rekonštrukciou existujúcej budovy, ktorá nie je využívaná na činnosť komunitného centra, dokončením rozostavanej stavby) nie je nutné meniť pomenovanie budovy v katastri nehnuteľností pred podaním žiadosti o NFP.
 
Z hľadiska rozpočtu (t.j. limity maximálnych celkových oprávnených výdavkov) je rozhodujúci charakter stavebných prác bez ohľadu na to, či v čase predloženia žiadosti o NFP komunitné existuje alebo nie, t.j.:
1.      Rekonštruované zariadenia = rekonštrukcia a modernizácia existujúcej budovy
2.      Novovybudované zariadenia = výstavba novej budovy
 

OK HP MRK, 4.4. 2012

 


 

 

Dňa 21. decembra 2011 sa uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej výberovej a hodnotiacej komisie LSKxP.

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP na základe výberových kritérií a predloženého vypracovaného odborného hodnotenia vybrala predložené žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02 podľa zoznamu žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, ktoré dosiahli minimálny stanovený počet bodov a tým vyhoveli.

Zoznam žiadostí, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti nájdete tu.

Zoznam žiadostí, ktoré splnili kritéria odborného hodnotenia a boli vybrané a schválené Medzirezortnou hodnotiaciou a výberovou komisiou nájdete tu

 


 

Dôležité upozornenie pre obce a podnikateľské subjekty, pripravujúce projektový zámer na doplnenie schválených LSKxP:

Informáciu o termínoch a miestach konania seminárov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101, ktorá je zverejnená aj na stránkach SIEA v sekcii Štrukturálne fondy/Semináre: http://www.siea.sk/strukturalne_fondy_aktuality/c-1306/bezplatne-informacne-seminare-k-vyzve-kahr-111sp-lskxp-1101-oktober-2011/

Informácia je aj na tejto stránke, v záložke horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity/Aktuálne informácie.

 


 

Často kladené otázky k Výzve na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP nájdete tu.

 


 

Dňa 1. augusta 2011 bola koordinátorom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity zverejnená Výzva na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP .

 

 


 

 

Výberová komisia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy dňa 18. 5. 2012 schválila nasledovných 14 žiadostí: obec Muráň, ERPA (Luník IX. - Košice), ERPA (Krížová Ves), ERPA (Moldava n. Bodvou), mesto Detva, obec Ďurkov, mesto Brezno, obec Prenčov, obec Ľubica, obec Tekovské Lužany, mesto Zvolen, mesto Žilina, obec Veľké Zlievce a mesto Fiľakovo v celkovej výške NFP 1 672 009,08 €.

OK HP MRK, jún 2012