Dotačná schéma


Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Text výzvy - Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012

Prílohy k výzve

Príloha 1 Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha 1a Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie FO nepodnikateľ

Príloha 2 Popis projektu

Príloha 3 Vzor štrukturovaného rozpočtu excel 2010

Príloha 3 Vzor štrukturovaného rozpočtu excel 1997

Príloha 4 Kontrolný list povinných náležitostí žiadostí

Príloha 5 Vzor žiadosti na poisťovňu

Príloha 6 Formulár žiadosti na správcu dane

Príloha 7 Formulár žiadosti na konkurzný súd

Príloha 8 Čestné vyhlásenie žiadateľa

Príloha 9 Vzor čestného vyhlásenia obce

Príloha 10 Vzor zmluvy

Príloha 11 Vúčtovanie dotácie

Príloha 11a Tlačivo rekapitulácie výdavkov excel 2010

Príloha 11b Tlačivo rekapitulácie výdavkov excel 1997 

Príloha 12 Oprávnené a neoprávnené výdavky

Príloha 13 Záväzná metodika

Príloha 13a Dodatok C. 1 k záväznej metodike

Príloha 14 Štatút komisie

Príloha 15 Logo ÚV SR GIF

Príloha 15a Logo ÚV SR JPG

Príloha 16 Najčastejšie kladené otázky  

Príloha 17 Zákon o poskytovaní dotácií

Príloha Vyhláška ÚV SR

Príloha 19 Zoznam príloh k výzve SVRK 2012

Oznamujeme všetkým žiadateľom dotácie, že na základe čl. 2 ods. 2 Dodatku č. 1, č.p.:9179/2014/2012/SVRK k ZÁVÄZNEJ METODIKE na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vydal splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity úplné znenie ZÁVÄZNEJ METODIKY na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, č.p.:719-15853/2011/USVRK v znení Dodatku č. 1, č.p.:9179/2014/2012/USVRK k ZÁVÄZNEJ METODIKE na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Text zapracovaného dodatku č. 1 do úplného znenia záväznej metodiky nájdete tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podporené projekty v roku 2011

 Nepodporené projekty v roku 2011

 

 ikona word Projekty 2010

 

 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE je potrebné  zaslať na nižšie zverejnených formulároch v  2 vyhotoveniach (origináloch) osobitne zviazaných v rýchloviazačoch (nedávať do euroobalov!).
Adresovať na: Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.
Na obálke viditeľné označenie: „Vyúčtovanie dotácie“.
 
 

        Podporené projekty v roku 2010