Kontakty


 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunityPoštová adresa:
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2 
812 72 Bratislava
Slovenská republika


Sídlo úradu:
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Cukrová 14
813 39 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 0961044961 (sekretariát), fax: 0961044969
--------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Peter Pollák, PhD.  
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
splnomocnenecrk@minv.sk

--------------------------------------------------------------------------------


Sekretariát  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


Katarína Duchoňová - tel.: 0961044961
katarina.duchonova@minv.sk
 
--------------------------------------------------------------------------------


Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


Mgr. Eva Surovková - tel.: 0961044960
poverená riadením kancelárie
eva.surovkova@minv.sk
 
Mgr. Mária Milková - tel.: 0961044960
maria.milkova@minv.sk

Mgr. Alexandra Rigóová - tel.: 0961044962
koordinátorka pre spoluprácu s MVO a cirkvami
alexandra.rigoova@min.sk

JUDr. Ivan Šteruský - tel.: 0961044964
koordinátor pre oblasť práva
ivan.sterusky@minv.sk

Mgr. Iveta Duchoňová - tel.:0961044963
koordinátorka pre médiá a PR aktivity
iveta.duchonova@minv.sk

--------------------------------------------------------------------------------

Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie

--------------------------------------------------------------------------------


Zuzana Kumanová, PhD.- tel.: 0961044970
riaditeľka odboru
zuzana.kumanova@minv.sk


Mgr. Katarína Ožvoldíková - tel.: 0961044972
koordinátorka pre oblasť dotačnej schémy
katarina.ozvoldikova@minv.sk
 

Mgr. Andrea Belovičová- tel.: 0961044965
koordinátor pre oblasť dotačnej schémy
andrea.belovicova@minv.sk
 

Juraj Kuruc, MA - tel.: 0961044975
koordinátor pre oblasť bývania a medzinárodnú spoluprácu
juraj.kuruc@minv.sk


Mgr. Ivana Palková - tel.: 0961044973
koordinátorka pre oblasť sociálnych vecí, zamestnanosti a zdravia
ivana.palkova@minv.sk
 

Mgr. Igor André - tel.: 0961044974
koordinátor pre oblasť vzdelávania
igor.andre@minv.sk

--------------------------------------------------------------------------------

Regionálne kancelárie - Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie


Regionálna kancelária v Prešove

Konštantínova 6
080 01 Prešov
Fax: 051/ 74 97 202


PaedDr. Stanislav Cina - 02 / 57 295 854
koordinátor pre oblasť zdravotníctva a vzdelávania
mobil: 0915 332 766
stanislav.cina@vlada.gov.sk

JUDr. Ladislav Chynoradský - 02 / 57 295 855
koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie (právnik)
mobil: 0917 575 689
ladislav.chynoradsky@vlada.gov.skRegionálna kancelária v Košiciach
Hlavná 68
040 01 Košice
Fax: 055/62 24 723


Mgr. Marián Fečo - 02 / 57 295 859
koordinátor pre oblasť zdravia a bývania
marian.feco@vlada.gov.skRegionálna kancelária v Spišskej Novej Vsi
Letná 61
052 01 Spišská Nová Ves
Fax: 051/ 441 11 70


PhDr. Ing. Ivan Mirga - 02 / 57 295 860
koordinátor pre sociálnu oblasť a zdravie
ivan.mirga@vlada.gov.sk


Ing. Jana Kvašňáková - 02 / 57 295 869
koordinátorka pre oblasť vzdelávania a bývania
jana.kvasnakova@vlada.gov.sk


Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
Fax: 048/41 55 151


Mgr. Vladimír Oláh - 02 / 57 295 865
koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
vladimir.olah@vlada.gov.sk

Mgr. Maroš Balog- 02 / 57 295 864
koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
maros.balog@vlada.gov.skRegionálna kancelária v Rimavskej Sobote
Nám. M. Tompu 2
979 01 Rimavská Sobota
Fax: 047/ 56 31 143


Mgr. Alena Horváthová - 02 / 57 295 862
koordinátorka pre oblasť vzdelávania a zdravia
alena.horvathova@vlada.gov.sk


Ing. Zlatica Azimiová - 02 / 57 295 862
koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
zlatica.azimiova@vlada.gov.sk


--------------------------------------------------------------------------------

Odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity - OK – HP MRK

--------------------------------------------------------------------------------


Mgr. Andrea Bučková
poverená riadením odboru
andrea.buckova@minv.sk


Vlasta Slivová - tel.: 0961044952
odborný referent - sekretariát
vlasta.slivova@minv.sk

--------------------------------------------------------------------------------

Oddelenie metodiky, monitorovania a hodnotenia HP MRK


Ing. arch. Monika Matyasová - tel.: 0961044951
vedúca oddelenia
monika.matyasova@minv.sk


Mgr. Zuzana Justhová - tel.: 0961044955
Manažér pre OP ŽP a OP V
zuzana.justhova@minv.sk


Mgr. Daniela Baťová - tel.: 0961044954
Manažér pre ROP, OP KaHR a OP BK
daniela.batova@minv.sk


Mgr. Monika Gróffová - tel.: 0961044955
Manažér pre OP ZaSI a OP Z
monika.groffova@minv.sk

Mgr. Linda Espinoza - tel.: 0961044958
Manažér analytických činností
linda.espinoza@minv.sk


Mgr. Lucia Pawliková, PhD. - tel.: 0961044976
Manažér implementácie projektov OP TP
lucia.pawlikova@minv.sk


Ing. Tibor Perina - tel.: 0961044959
Manažér monitorovania, evaluácie a hodnotenia ITMS.
tibor.perina@minv.sk


Ing. Milan Štefanec - tel.: 096Manažér finančného riadenia a ekonomiky projektov HP MRK.
milan.stefanec@minv.sk


Ing. Mária Šušlíková - tel.: 02/ 57 295 836, 948
Manažér finančného riadenia a ekonomiky projektov OP TP.
maria.suslikova@minv.sk
--------------------------------------------------------------------------------

Oddelenie prípravy implementácie podporených LSKxP


PhDr. Štefan Šarkőzy - tel.: 0961044966
vedúci oddelenia
stefan.sarkozy@minv.sk


Mgr. Adela Striežencová - tel.: 0961044953
koordinátor činností pre NUTS II Západné, Stredné a Východné Slovensko
adela.striezencova@minv.skRegionálna kancelária v Nitre
Akademická 4
949 01 Nitra
mob.: 0917/ 440 924


Ing. Ľubica Požgajová - tel.: 0917/440 924 
projektový konzultant / projektový manažér
lubica.pozgajova@vlada.gov.skRegionálna kancelária v Rimavskej Sobote
Nám. M. Tompu 2
979 01 Rimavská Sobota
Fax: 047/ 56 31 143
mob.: 0917 / 440 925Mgr. Albert Kováč - tel.: 02/ 57 295 861
projektový konzultant / projektový manažér
albert.kovac@vlada.gov.sk


Regionálna kancelária v Košiciach
Hlavná 68
040 01 Košice
Fax: 055/62 24 723
mob.: 0917 / 440 927


Mgr. Miroslava Kočanová - tel.: 02/ 57 295 692
projektový konzultant / projektový manažér
miroslava.kocanova@vlada.gov.sk


Ing. Svetlana Buliaková - tel.: 02/ 57 295 691
projektový konzultant / projektový manažér
svetlana.buliakova@vlada.gov.sk


Regionálna kancelária v Prešove
Konštantínova 6
080 01 Prešov
Fax: 051/ 74 97 202
mob.: 0917 / 440 926


Ing. Igor Strámsky - 051/749 72 02
projektový konzultant / projektový manažér
igor.stramsky@vlada.gov.sk 

Mgr. Roman Eštočák
projektový konzultant/projektový manažér
roman.estocak@vlada.gov.sk