Regionálne kancelárie


Regionálne kancelárie
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Poskytované služby

 • Konzultácia a poskytovanie pomoci obciam a ďalším inštitúciám pri formulovaní projektových zámerov pre získavaní grantov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov Európskej únie

 • Spolupráca na tvorbe strategických dokumentov a rozvojových programov na lokálnej a regionálnej úrovni

 • Účasť na aktivitách lokálnych štruktúr Fondu sociálneho rozvoja a v komisiách zriadených za účelom riešenia rómskej problematiky

 • Vytváranie databázy potrieb obcí a mikroregiónov v územnej pôsobnosti regionálnych kancelárií

 • Monitorovanie vývoja situácie v jednotlivých lokalitách prostredníctvom terénnych výjazdov

 • Monitorovanie dopadov projektov podporených z grantovej schémy Úradu splnomocnekyne vlády SR pre rómske komunity

 • Budovanie partnerstiev a nadväzovanie kontaktov s kľúčovými subjektmi v jednotlivých samosprávnych krajoch

Oblasti pôsobnosti

Regionálne kancelárie poskytujú poradenstvo, metodické usmerňovanie pri implementovaní vládou schválených programov v týchto oblastiach a programoch:

 • Vzdelávanie:
  - program asistenta učiteľa
  - program Druhej šance

 • Sociálna oblasť:
  - program komunitnej sociálnej práce
  - strediská osobnej hygieny práčovní

 • Bývanie:
  - program výstavby nízkoštandardných bytov
  - dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu

 • Zdravie
  - program terénnych zdravotných pracovníkov

 • Iné:
  - účasť na riešení havarijných situácií a krízových situácií
  - mediačná činnosť (riešenie sporov v prirodzenom prostredí mimosúdnou cestou) -  budovanie partnerstiev a nadväzovanie kontaktov

 

 

 


 

Kde nás nájdete

Banská Bystrica
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/415 51 51

Košice
Hlavná 68
040 01 Košice
tel.: 055/622 47 23

Prešov
Konštantínova 6
080 01 Prešov
tel.:051/7497 201

Spišská Nová Ves
Letná 61
051 02 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 51 57

Rimavská Sobota
Nám. M. Tompu 2
979 01 Rimavská Sobota
tel.:047/563 11 43