Kalendár


26. 08. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval v Štúrove o vyhrotenej situácii vo vzťahoch medzi obyvateľmi majority a rómskou rodinou v obci Svodín so starostom obce Svodín Attilom Szászom, prezidentom olašských Rómov na Slovensku Jozefom Kontim a riaditeľom Inštitúcie pre romologický výskum metodiku a praktickú aplikáciu Jozefom Ravaszom. ÚSVRK hľadá možnosti riešenia napätých vzťahov v obci Svodín a zúčastní sa najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.

21. 09. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil seminára k vybraným aspektom sociálneho vylúčenia marginalizovanej rómskej komunity, ktorý organizoval Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie univerzity Komenského v Bratislave. 

20.09. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval v Bratislave s ombudsmankou Poľskej republiky Irenou Lipowiczovou. Poľská ombudsmanka sa zaujímala o situáciu Rómov v SR, vzdelávanie detí na špeciálnych školách a Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020.    

19. 09. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil spomienkového stretnutia bývalých poslancov SNR pri príležitosti schválenia zákona o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky.  

19. 09. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil spomienkového stretnutia bývalých poslancov SNR pri príležitosti schválenia zákona o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky.     

10. 09. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa vo Zvolene zúčastnil spomienkového Dňa obetí holokaustu. Súčasťou spomienkového programu je okrem iného diskusia o slovenskom holokauste, premietnutie filmu Zabudnuté transporty a zapálenie sviečok a čítanie mien na židovskom cintoríne vo Zvolene.   

2. 8. 2012 -  Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil slávnostného pietneho aktu pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede. 
30. 07. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Témou rokovania bol návrh nového štatútu rady a stratégie pre ľudské práva.
25.07. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil rokovania Predsedníctva Rady Združenia miest a obcí Slovenska na riešenie problematiky neprispôsobivých občanov.  
24. 07. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval s poslankyňou NR SR Vierou Šedivcovou o rómskej problematike.
23. 07. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol  so zástupcom MF SR. Témou stretnutia bola finačná realizácia akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 
20. 07. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil 4. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálneho rozvoja. Výbor na svojej schôdzi rokoval o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.    
16.07.2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Pezinok o riešení krízového stavu bývania rómskej komunity v lokalite Glejovka, mesta Pezinok.   

2. 2. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity maďarského ministra pre sociálnu inklúziu Zoltána Baloga. Stretnutie pokračovalo pracovným obedom na Veľvyslanectve Maďarska v SR v Bratislave. Témou rokovania boli integračné stratégie Maďarska a Slovenska zamerané na začleňovanie Rómov do roku 2020.  

31. 1. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Bruseli zúčastnil konferencie Generálneho riaditeľstva EK pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, kde prezentoval Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

27.1. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal Adrienne Christie z Kanadskej agentúry pohraničných služieb. Cieľom jej cesty na Slovensko bolo  vytvorenie siete kľúčových kontaktov pre otázky súvisiace s emigráciou. Témou rozhovorov bola situácia a postavenie rómskej menšiny na Slovensku.   

26. 1. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil schôdze Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostnostné menšiny. Do programu schôdze je zaradený bod: Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 

 25. 1. 2012 - O návrhoch na riešenie situácie v Základnej škole Šarišské Michaľany po vznesení rozsudku súdu, na základe ktorého základná škola umiestňovaním rómskych detí do osobitných tried sa dopustila diskriminácie bude rokovať splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity so zástupcami Základnej školy v Šarišských Michaľanoch.  

24. 1. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol v budove Magistrátu mesta Košice s primátorom mesta Košice Richardom Rašim. Témou stretnutia boli problémy na Luníku IX a Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

24. 1. 2012 - S predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom sa stretol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Hlavnou témou rozhovorov bolo sociálnoekonomické postavenie Rómov v regióne.  

24. 1. 2012 - O riešení rómskej témy v Sečovciach rokoval splnomocnenec vlády SR s primátorom mesta Sečovce.

26. 1. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil 22. schôdze Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostnostné menšiny. Do programu schôdze je zaradený bod: Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 

 15. 12. 2011 - O Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020  v budove Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave rokovali: splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, zástupcovia Svetovej banky a Združenia miest a obcí Slovenska. 

13. 12. 2011 - Výročnej konferencie HP MRK sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.

12. 12. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol v budove USVRK na Cukrovej 14 v Bratislave so zástupcami Svetovej banky (World Bank Team). Témou stretnutia bola Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

30. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil pri príležitosti ukončenia projektu Urb Space - zvýšenie atraktivity mestského prostredia vzdelávacieho seminára nadácie Ekopolis v Bratislave.

1. 12. 2012 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil zasadnutia Poradnej rady projektu: Udržateľná reprodukcia na Slovensku - psychosociálne skúmanie v zasadačke Pavilónu spoločenských vied, areál SAV v Bratislave.

1. 12. 2011 - OZ Integrasa v rámci projektu Čisté mesto 2011 zrealizovalo propagáciu pozitívnych aktivít Rómov v Bratislave II. Prezentácie projektu sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

5. - 6. 12. 2011 - Stretnutia ministrov a vysokých štátnych úradníkov zo strednej a východnej Európy k inklúzii Rómov, ktoré sa organizoval v Sofii, v Bulharsku Národný demokratický inštitút sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Predmetom stretnutia bola prezentácia o participovaní rómskych občanov vo verejnom a politickom živote.      

9. 12. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák informoval v budove NR SR v Bratislave predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Júliusa Brocku o Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. 

28. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval v Bratislave, Cukrova 14 s primátorom mesta Žiar nad Hronom Ivanom Černajom o plánovanej výstavbe kontajnerových bytov pre obyvateľov rómskej komunity v lokalite pod Kortínou v Žiari nad Hronom.

21. 11. 2011 - V budove USVRK sa uskutočnili Raňajky so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity so zástupcami médií na tému Napíš to ešte raz - Irin oda mek jekhvarsa.

21. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity poskytol rozhovor zástupcom masovokomunikačných prostriedkov zo Spolkovej republiky Nemecko.

21. 11. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v budove Úradu vlády SR v Bratislave prezentoval návrh Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

22. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prezentoval v hoteli Patria na Štrbskom plese návrh Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.    

8. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Bruseli  zúčastnil konferencie na tému príprava Stratégie začleňovania Rómov do roku 2020, ktorú organizuje Európsky parlament.

10. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal v Bratislave tlačového a kultúrneho atašé Spolkovej republiky Nemecko. Témou stretnutia bola príprava Stratégie začleňovania Rómov do roku 2020.

10. 11. 2011 - So zástupcami mesta Bánovce nad Bebravou rokoval v Bratislave splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity o rómskej komunite žijúcej v meste.

11. 11. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol v Banskej Bystrici so zástupcami Nadácie Ekopolis a so zástupcami Katolíckej univerzity v Ružomberku.

24. 10. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizoval pracovné stretnutie k návrhu Stratégie integrácie Rómov do roku 2020 v budove Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

25. 10. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizoval pracovné stretnutie k návrhu Stratégie integrácie Rómov do roku 2020 v zasadačke odboru sociálnych vecí mesta Prešov, Jarkova 26.

25. 10. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil v kongresovej sále hotela Permon v Podbanskom  odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republiky pod názvom Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy.    

26. 10. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizoval pracovné stretnutie k návrhu Stratégie integrácie Rómov do roku 2020 v zasadačke VUC, Námestie Maratónu mieru, Košice.   

26. 10. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil o 11:30 hod v budove OR PZ v Malackách pracovného stretnutia policajných špecialistov.

17. 10. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Bratislave bude o 16:00 hod rokovať s predsedom Ústrednej rady nemeckých Sinti a Rómov.    

11. 10. 2011 - So zástupcami svetovej banky sa stretol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák, aby prerokovali návrh Stratégie integrácie Rómov do roku 2020, k príprave ktorej nás vyzvala Európska komisia zverejnením rámca EU pre národné stratégie integrácie Rómov. 

10. 10. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Rada prerokovala návrh poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa.  

13. 9. 2011 - Zástupcovia Strany rómskej koalície na stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity predstavili svoje plány a aktivity.  

13. 9. 2011 - O problémoch sociálneho a ekonomického postavenia Rómov v Žilinskom kraji splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity diskutoval s aktivistkou pani Balážovou.  

12. 9. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so starostkou obce Spišské Tomášovce o problémoch v miesnej rómskej komunite. 

12. 9. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity stretol so zástupcami Nadácie Milana Šimečku. Témou rokovania bol Rámec EÚ o začleňovaní Rómov.   

10. 10. 2011 - 8. ročníka Kováčskeho sympózia sa v Dunajskej Lužnej o 15:30 zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

9. 9. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa v Prešove o 14:00 hod stretol s generálnym riaditeľom MPC Bratislava Ivanom Pavlovom a riaditeľom VVaPC UKF Spišská Nová Ves Vladimírom Kleinom. Predmetom stretnutia bola organizácia projektu ESF "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít".

9. 9. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v Prešove o 11:00 hod rokoval s poslancami zastupiteľstva Košického a Prešovského samosprávneho kraja. 

9. 9. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa o 9:00 hod v Prešove  stretol s riaditeľmi Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Prešovskom kraji.  

6. 9. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval o 10:00 hod tlačovú besedu so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Témou tlačovej besedy boli témy: Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015; realizácia Lokálnych statégií komplexného prístupu a Dotačná schéma ÚSVRK.    

22. 8. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so zástupcami  Rozvojového programu OSN - UNDP a Svetovej banky o Národnej stratégii rómskej inklúzie.

23. 8. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v Hoteli Bôrik Informačný deň koordinátora HP MRK k Výzve na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. Podujatie otvoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

20. 8. 2011 - 4. ročníka medzinárodného rómskeho festivalu International Gypsy Fest sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Festival je hudobný, vzdelávací a interaktívny projekt, ktorého cieľom je boj proti rasizmu a xenofóbii.  

16. 8. 2011 - Klub starostov a primátorov okresu Malacky Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti rokoval v Bratislave so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity o možnostiach riešenia problémov s neprispôsobivými občanmi.

8. 8. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa oboznámil s problémami v rómskej osade Pod Skalkou v Humennom a o návrhoch riešení otázok spojených s rómskou osadou rokoval s primátorkou mesta Humenné.

7. 8. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil 19. Púte Rómov v Gaboltove.

5. 8. 2011 - stretnutie so starostami obcí Zamutov, Jasenovce, Ondavské Matiašovce

3. 8. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR o Rámci Európskej únie pre vnútroštátne stratégie integrácie rómov do roku 2020.

2. 8. 2011 - Pietneho aktu pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.

29. 7. 2011 - Komunitné centrum v Turni nad Bodvou navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a oboznámil sa s jeho činnosťou.  

29. 7. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity si prehliadol Tvorivý dom Artfarma v Drienovci. 

29. 7. 2011 - S prednostom krajského školského úradu v Košiciach sa stretol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

27. 7. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol v Bratislave so zástupcami Centra pre výskum etnicity a kultúry. 

23. 7. 2011 - V Blatných Remetoch sa so zástupcami miestnych občianskych združení a mimovládnych organizácií stretol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

22. 7. 2011 - S primátorom mesta Sobrance rokoval splnomocnenec vlády SR o problémoch bývania rómskej komunity žijúcej v meste. 

22. 7. 2011 - Zástupcovia Združenia mladých Rómov informovali splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o pripravovanom projekte na zvýšenie zamestnanosti v banskobystrickom regióne.    

21. 7. 2011 - V Kokave nad Rimavicou sa stretol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity s mimovládnymi organizáciami z miest Rimavská Sobota, Hnúšťa, Lučenec, Poltár. Témou stretnutia bola efektívnejšia spolupráca s mestskými úradmi jednotlivých miest v prospech začleňovania Rómov do spoločnosti.   

15. 6. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil pracovného obeda so zástupcami veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR.  

15. 6. 2011 - V priestoroch ÚSVRK sa uskutočnilo 1. zasadnutie Medzirezortnej komisie pre záležitosti rómskych komunít. Témou zasadnutia boli prípravné práce na Rámci Európskej únie pre národné stratégie Rómov. 

14. 6. 2011 - V priestoroch ÚSVRK v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity so zástupcami Svetovej banky o príprave Rámca EU pre národné stratégie integrácie Rómov.

13. 6. 2011 - Zasadnutia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny v Bratislave sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR Miroslav Pollák.      

13. 6. 2011 - Na základe pozvania predsedníčky vlády sa v budove Úradu vlády SR uskutočnilo pracovné stretnutie splnomocnencov vlády SR. Stretnutia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády Sr pre rómske komunity Miroslav Pollák.   

10. - 11. 6. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa v Prešove zúčastnil odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou: Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzie Rómov. Cieľom konferencie bolo diskutovať o možnostiach a spôsoboch zvyšovania zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Špecifickou súčasťou konferencie bola diskusia o hľadaní riešení dlhodobej nezamestnanosti Rómov. Konferenciu spolufinancoval Úrad vlády SR.

6. 6. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo stretnutie saleziánov, ktorí pôsobia v Plaveckom Štvrtku.

3. 6. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec Holumnica, ktorá organizovala stretnutie obcí v regióne riešiacich rómsku problematiku.

3. 6. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval s petičným výborom v Lomničke, ktorej cieľom má byť odvolanie starostky obce Lomnička.

2. 6. 2011 - Okrúhleho stola Etnický a sociálny prístup k riešeniam rómskej problematiky sa na Panenskej 4 v Bratislave o 16 : 00 hod zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

31. 5. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo 1. zasadnutie Poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Témou stretnutia bolo: Rámec Európskej únie pre národné stratégie integrácie Rómov, Dotačná schéma ÚSVRK, Lokálne stratégie komplexného prístupu , informácia o aktualizácii národných akčných plánov Dekády začleňovania rómskej populácie a Štatút Poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.   

 30. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil vernisáže 11. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarných diel žiakov špeciálnych škôl vo Vrbovom.

29. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol s petičným výborom obce Lomnička, ktorý sa usiluje o odvolanie súčasnej starostky  Márie Oračkovej.

28. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Turni nad Bodvou oboznámil s projektom Mosty z chudoby .  

28. 5. 2011 - Pri príležitosti 10. výročia založenia občianskeho združenia Amare Roma v Moldave nad Bodvou sa stretli regionálne organizácie a združenia. Podujatia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

27. 5. 2011 - Zástupcovia Svetovej banky rokovali so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity o participácii SR na prieskume sociálnej podpory rodiny.    

26. 5. 2011 - Rokovania s ministrom školstva SR sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR. Témou stretnutia bola aktualizácia národného akčného plánu v oblasti vzdelávania.

23. - 25. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil zasadnutia High Level Eventu v Košiciach a v Bratislave. Témou podujatia High Level Event bolo využívanie štrukturálnych fondov pre integráciu Rómov.

23. 5. 2011 - Odovzdávania ocenení Gypsy Spirit v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v  Bratislave sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Zámerom projektu bola verejná prezentácia práce všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku.

18. 5. 2011 - Pri príležitosti Dňa Ústavy organizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike recepciu, ktorej sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR.    

17. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol so zástupcami Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku a Generálneho riadsiteľstva EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Témami boli: aktivity ÚSVRK v oblasti Lokálnych stratégii a príprava vízie na ďalšie programové obdobie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.     

12. 5. 2011 - So štátnym tajomníkom ministerstva školstva SR rokoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Predmetom stretnutia bola gramotnosť rómskych detí.  

11. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva SR. Témou rokovania bola aktualizácia národného akčného plánu v oblasti zdravotníctva.    

6. 5. 2011 - Pracovného rokovania s primátorom mesta Sečovce na tému riešenie záležitostí rómskej komunity v meste sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

5. 5. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil pracovného rokovania u podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny, ktorého témou bola diskusia na tému: Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov. 

19. 4. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie za prioritnú oblasť zdravie.    

18. 4. 2011 - O projekte evanjelium do rómskych domácností s generálnym biskupom evanjelickej cirkvi augsburgského vierovyznania hovoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

18. 4. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na pracovnom obede s vyslankyňou Rakúskej republiky hovorili o inklúzii Rómov v SR a v Európe.   

18. 4. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil pracovného stretnutia o komplexnom prístupe inklúzie Rómov do spoločnosti so zameraním na deti a mládež. Rokovania sa zúčastnia zo Súkromného gymnázia v Kremnici, zo Súkromného gymnázia z Košíc a Súkromného konzervatória v Košiciach.  

8. 4. 2011 - Odborný seminár BiblioRoma "Rómovia na Slovensku a knižnice" otvoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.   

7. 4. 2011 - Konferencie premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku sa v Dome Európskej únie v Bratislave zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

5. 4. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Daphne Bergsma.

4. 4. 2011 - Predstaviteľov Open Society Foundation - OSF prijal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

4. 4. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil rokovania o e-pay kartách na MPSVaR SR v Bratislave. 

4. 4. 2011 - Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák poskytol rozhovor pre Gypsy TV. 

1. 4. 2011 - S viceprimátorom mesta martin splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval o lokálnych stratégiách komplexného prístupu a možnostiach výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu a o komplexnom riešení rómskej problematiky v meste.   

29. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal riaditeľov a zriaďovateľov súkromných stredných škôl. Témou stretnutia bolo riešenie postavenia, poslania a finančného zabezpečenia stredných škôl, ktoré podporujú žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.     

28. 3. 2011 - Na Obecnom úrade v obci Šimonovce sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity zúčastnil stretnutia s pozvanými rómskymi starostami a zástupcom Národného inštitútu práce a sociálnej komunikácie, ktorá by sa mala podieľať na vzdelávaní starostov.

26. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol s predsedom Komisie pre pastoráciu Rómov košickej eparchie a starostom obce Blatné Remety.

25. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa v budove MPSVaR SR v Bratislave zúčastnil spoločne so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR Luciou Nicholsonovou a generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivanom Jurášom tlačovej besedy na tému: Pripravované zmeny v systéme poskytovania dávok v hmotnej núdzi.  

24. 3. 2011 - Konferencie Bezpečná Európa v Košiciach sa zúčastnil zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

22. 3. 2011 - V Inštitúte pre verejné otázky sa uskutočnilo stretnutie s prezidentom inštitútu.

22. 3. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo pracovné stretnutie splnomocnenca vlády SR s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Rakúskej republiky.  

21. 3. 2011 - V budove MPSVaR SR v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev k návrhu prípravy zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorého sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.   

21. 3. 2011 - Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Belousovová pozvala na zasadnutie výboru v Bratislave splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Témou stretnutia bolo vzdelávanie rómskych starostov.    

21. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil pracovného stretnutia na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Na stretnutí sa zhodnotila prezentácia 3. periodickej správy SR podľa medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach, ktorá sa konala v dńoch 16.-17. 3. 2011 v OSN v New Yorku.  

18. 3. 2011 - Na Úrade splnomocnenca SR pre rómske komunity sa uskutočnilo pracovné stretnutie za prioritnú oblasť zamestnanosť v súvislosti s finalizáciou revidovaného Akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015. 

16. - 18. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR rómske komunity sa zúčastnil v New Yorku prezentácie 3. periodickej správy SR podľa Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach.

14. 3. 2011 - Uskutočnilo sa záverečné pracovné stretnutie za prioritnú oblasť zdravie v súvislosti s finalizáciou revidovaného Akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015. 

9. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil otvorenia výstavy v Krajskom múzeu v Prešove pod názvom 20 rokov Romano nevo ľil vo fotografiách.

8. 3. 2011- O postavení obyvateľov rómskych komunít v okrese Michalovce splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v Bratislave rokoval s Ladislavom Horváthom z občianskeho združenia Nová cesta. 

8. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol v Bratislave s riaditeľom Inštitúcie pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu Jozefom Ravaszom. témou stretnutia bolo viacstupňové bývanie. 

7. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol s primátorom mesta Malacky.

4. 3. 2011 - Na Úrade vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo pracovné stretnutie k finalizácii národného akčného plánu začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 za prioritnú oblasť vzdelávanie.

1. 3. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil v Bratislave zasadnutia prípravného pracovného výboru pre High Level Event. Podujatie bude organizované spoločne s Európskou komisiou 23.- 25. 5. 2011 v Bratislave a v Košiciach. Cieľom High Level Eventu je mobilizácia zvýšeného využívania fondov EU, ktorých cieľom je zlepšenie sociálneho začlenenia obyvateľov rómskych komunít.       

25. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol s primátorom mesta Svidník, aby rokovali o možnostiach bývania a nasťahovania Rómov do skolaudovaných kontajnerových bytov v meste.   

25. 2. 2011 - Na obecnom úrade v obci Soľ rokoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity s so starostami obcí okresu Vranov nad Topľou a Michalovce.   

23. 2. 2011 - Na Ministerstve zdravotníctva SR sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák stretol so štátnym tajomníkom MZ SR a hlavným hygienikom SR.

18. 2. 2011 - Na základe vzájomne dohodnutého harmonogramu k finalizácii revízie Národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 sa uskutočnilo na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pracovné stretnutie za prioritnú oblasť zdravie.   

17. 2. 2011 - So zástupcami svetového programu Globálne partnerstvo pre vodu - Global Water Partnership, ktorá koordinuje národné dialógy o riadení vôd a udržateľnú sanitáciu  s ohľadom na malé a stredné sídla rokoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Cieľom stretnutia bolo budovanie nízkonákladovej sanitácie vhodnej pre ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.   

16. 2. 2011 - Na ministerstve zahraničných vecí SR sa uskutoční stretnutie zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a MZV SR k 3. periodickej správe SR podľa Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach. 

15. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so starostom obce Plavecký Štvrtok Ivanom Slezákom a s členmi Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku. Témou stretnutia bola diskusia o koncepčnom prístupe a uplatňovaní terénnej sociálnej práce v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku.    

10. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v rámci plánovaného pracovného výjazdu stretol so starostom mestskej časti Luník IX - Košice a starostom obce Letanovce.  

9. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol so starostami obcí Lomnička, Olejníkov a primátorom mesta Stará Ľubovňa.

8. 2. 2011 - S primátorom mesta Košice Richardom Rašim rokoval v  Bratislave splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák o zvýšení zamestnanosti Rómov v Košiciach.

7. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák na Ministerstve zdravotníctva SR rokoval s ministrom zdravotníctva SR Ivanom Uhliarikom. Témou rokovania bol Program podpory zdravia v znevýhodnených komunitách na Slovensku na roky 2009 - 2015.    

3. 2. 2011 - Starostu obce Zamutov prijal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca o možnostiach finančnej podpory na dostavbu hygienického centra v Zamutove.  

2. 2. 2011 - Veľvyslanectvo štátu Izrael v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky organizovalo slávnostné odovzdávanie cien Spravodliví medzi národmi. Odovzdávania cien v historickej budove NR SR sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.   

1. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so starostkou mestskej časti Bratislava - Staré mesto Tatianou Rosovou.

1. 2. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí SR.  

31. 1. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo pracovné stretnitie k revízii Národných akčných plánov Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 o prioritnej oblasti bývanie. stretnutia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tretí sektor zastupovalo OSF - Nadácia otvorenej spoločnosti a ETP - Slovensko.  

28. 1. 2011 - Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Štatistického úradu SR. Témou stretnutia bolo Sčítanie, obyvateľov, domov a bytov 2011.     

27. 1. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil pracovnej porady o pripravovanom pilotnom projekte E-pay kariet.  

27. 1. 2011 - Starostovia obcí Jasenovce a Matiašovce rokovali v Bratislave so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity o možnej pomoci pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žíjú na území oboch obcí.   

25. 1. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol s Katarínou Mathernovou zo Svetovej banky a zástupcami Európskej komisie. 

24. 1. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil tlačovej besedy, ktorú zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tému: E - pay karty, kľúč ako obmedziť úžeru a pomôcť sociálne slabším.  

21. 1. 2011 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v Košiciach pracovné stretnutie s rómskymi starostami, ktorého sa zúčastnila aj predsedníčka vlády SR. Cieľom stretnutia bolo vyjadrenie podpory zvoleným rómskym starostom a prerokovanie vzájomnej spolupráce. 

20. 1. 2011 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave zúčastnil pracovného seminára k pilotnému projektu e-pay kariet v Slovenskej republike.   

18. - 19. 1. 2011 - Na regionálnom summite zástupcov vlád poverených riešením rómskej problematiky v Bukurešti, vystúpil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák v rámci tematického bloku s odporúčaniami ako budovať spoluprácu s ďalšími orgánmi štátnej správy zaoberajúcimi sa inklúziou Rómov.  

14. 1. 2011 -  V Slovenskej národnej knižnici v Martine odovzdal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák knihy od rómskych autorov, ktoré zachytávajú súčasný život Rómov a pestré príbehy z rómskeho prostredia.

13. 1. 2011 – So zástupcami nadácie Ekopolis, ktorá má bohaté skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržateľnosť, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák v Banskej Bystrici rokoval o možnostiach zapojenia nezamestnaných Rómov do projektov na prevenciu proti povodniam.    

13. 1. 2011 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák počas návštevy Regionálnej kancelárie ÚSVRK v Banskej Bystrici sa oboznámil s problémami v tomto regióne.

12. 1. 2011 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so štátnou tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Luciou Nicholsonovou. Témou stretnutia bola príprava zavedenia e – pay kariet. Ich cieľom je bezhotovostným vyplácaním dávky zmenšiť priestor pre úžeru a vytvoriť priestor pre budovanie návykov pri hospodárení s peniazmi a eliminovať neplatičstvo dodávateľom energií a služieb spojených s bývaním.

10. 1. 2010 – O téme bývania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a o potrebe zmeniť nastavenie finančných mechanizmov Európskej únie tak, aby sa finančné prostriedky mohli využiť na zlepšenie podmienok bývania v rómskych komunitách, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval so zástupcami Metropolitan Research Institute so sídlom v Budapešti.       

10. 1. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so zástupkyňou Svetovej banky. Témou stretnutia boli: Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015, realizácia Lokálnych stratégii komplexného prístupu v rámci Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a diskusia o potrebe zmeniť negatívny postoj majoritného obyvateľstva k obyvateľom rómskych komunít.

15. 12. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil 10. jubilejnej Christmas party v Bratislave, ktorú organizovala Izraelská obchodná komora na Slovensku.

10. 12. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Prahe zúčastnil vyhlásenia druhého ročníka Gipsy Spirit 2010.

6. 12. 2010 - V Košiciach sa uskutočnilo prvé stretnutie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom s predstaviteľmi Zvrchovaného vojenského a špitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty Francisom Martinom O’ Donnelom. Témou stretnutia bola sociálna situácia obyvateľov v rómskych osadách. 

6. 12. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Prešove stretol s dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied a rektorom Prešovskej univerzity. Témou stretnutia bolo aj diskusia o vytvorení Rómskeho dokumentačného a informačného centra.

1. 12. 2010 - So starostom obce Plavecký Štvrtok Ivanom Slezákom o riešení problémov v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku rokoval splnomocnenec vlády SR pre rómskekomunity Miroslav Pollák.

30. 11. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine.

24. 11. 2010 - V rámci 11. medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák zúčastnil spoločne so Zuzanou Kumanovou z občianskeho združenia In Minorita a Miroslavou Hapalovou z organizácie Člověk v tísni - Slovensko diskusie, na ktorej sa hľadali odpovede na "dlhoročnú rómsku otázku" - ako riešiť chudobu a sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku.   

24.11.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil medzinárodnej konferencie Jazyk a identita. Konferencia sa zorganizovala s cieľom zvýšiť povedomie odbornej a širokej verejnosti o tejto závažnej problematike.  

19. 11. 2010 - Nové obecné nájomné byty nižšieho štandardu si v obci Hodejov prezrel splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.  

17. 11. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil Koncertu pre všímavých v bratislavskom PKO.    

17. 11. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal pozvanie na stretnutie hlavných protagonistov "Novembra 1989", ktoré sa konalo v historickej budove SND.

12. 11. 2010 - Tlačového brífingu na tému Pracovné príležitosti ako jedno z riešení problémov na Luníku IX sa na Magistráte mesta Košice zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák, primátor mesta Košice František Knapík a starosta mestskej časti Luník IX Ladislav Šaňa.

12. 11. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval v Košiciach s najväčšími zamestnávateľmi východoslovenskej metropoly o možnostiach zamestnávania obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnených skupín. 

9.11. 2010 - Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa stretli so starostom obce Plavecký Štvrtok, aby prerokovali aktuálnu situáciu v kauze stavebného konania o odstránení stavieb v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku.

5. 11. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák diskutoval so žiakmi Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove a so študentami prešovských SŠ. Diskusné stretnutie zorganizovala nezisková organizácia Človek v ohrození.  

3. 11. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil odovzdávania projektu vykurovania v Banskej Štiavnici.  Rómami. Odstránil sa havarijný stav vykurovania v nájomnom bytovom dome Šobov 7.  

2. 11. 2010 - Pri príležitosti Dňa Organizácie spojených národov sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák zúčastnil slávnostnej recepcie v Bratislave.

 30. 10. 2010 – Primátor mesta Košice, starosta mestskej časti Košice – Luník IX a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokovali v Košiciach o dodávkach elektrickej energie na Luníku IX.

29. 10. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so zástupcami občianskeho združenia Nová Žehra v obci Žehra.

28. 10. 2010 – Na vystúpení Cigánsky oheň 2010 – Gorana Bregovica sa v Banskej Bystrici  zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

26. 10. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval so starostom Plaveckého Štvrtku Ivanom Slezákom o riešení situácie v rómskej osade Plaveckom Štvrtku.

22. 10. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil slávnostnej recepcie Rakúskeho veľvyslanectva v SR a poblahoželal mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Markusovi Wuketichovi k rakúskemu Národnému sviatku, ktorým si Rakúska republika 26. 10. pripomína deklarovanie nezávislosti.

21. 10. 2010 – Počas svojej dvojdňovej návštevy na Slovensku sa známy finančník a filantrop George Soros stretol so štátnou tajomníčkou MPSVR SR, generálnym riaditeľom Fondu sociálneho rozvoja a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Témou stretnutia bola diskusia o riešeniach, ktoré by napomohli zlepšiť sociálno-ekonomické postavenie obyvateľov rómskych komunít.           

20. 10. 2010 -   O návrhoch opatrení Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na usporiadanie situácie v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku, v ktorej je neregulovaná výstavba domov a chatrčí bez stavebného povolenia, informoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák poradcu ministra vnútra SR Milana Krajniaka.

19.10. 2010 - Rómsky vzdelávací fond v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval stretnutie odborníkov pri príležitosti otvorenia projektu Program "Dobrý štart", ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie v ranom veku so zameraním na komunity pri práci s inštitúciami. Projekt osobne podporil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.

15.10. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal pozvanie na slávnostný galavečer celoslovenského festivalu rómskej kultúry Ternipen.

15. 10. 2010 – Občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese Brezno privítalo splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka na podujatí Regionálny deň tvorivých činností.

15. 10. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa v Brezne zúčastnil pracovného stretnutia zástupcov Partnerstiev sociálnej inklúzie Banskobystrického kraja.  

 13. 10. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval s hlavným hygienikom SR Ivanom Rovným o obnovení realizácie nadlimitnej zákazky verejného obstarávania na služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie osád s rómskym obyvateľstvom.

8.10. 2010 – Skupina europoslancov vedených europoslankyňou Monikou Flašíkovou- Beňovou sa v Prešove stretla so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Miroslavom Pollákom. Dôvodom pracovnej cesty v Prešovskom kraji bola správa Amnesty International o skrytej diskriminácii Rómov.  

 6.10. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa vo Varšave stretol s predstaviteľmi Ministerstva vnútra Poľskej republiky a Úradu splnomocnenkyne vlády Poľskej republiky pre rovnaké zaobchádzanie. Témou rokovania boli slovenské skúsenosti so sociálnou iklúziou Rómov.   

6. 10. 2010 - Splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity Miroslav Pollák vystúpil s prejavom vo Varšave na implemetačnej schôdzke pre ľudskú dimenziu, ktorú organizuje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

4. 10. 2010 - Predstavitelia Ústavu etnológie SAV a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokovali o návrhu na vytvorenie Rómskeho výskumného, dokumentačného a informačného centra.

30. 9. 2010 – 1. 10. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil 19. zasadnutia Medzinárodného riadiaceho výboru, ktorý sa organizuje v rámci predsedníctva Českej republiky v Dekáde začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.

28.9.2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kanady v SR so sídlom v Prahe Valleriu Raymond.

24. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska Antona Ziolkovského.Témou rokovania bolo zoznámenie sa s možnosťami spolupráce v oblasti riešenia záležitostí rómskej problematiky a komunitné centrá.

22. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval so zástupkyňou mimovládnej organizácie In Minorita Zuzanou Kumanovou o potrebe dokumentačného strediska a premiestnenia Rómskeho múzea.

22. 9. 2010 -  Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval so starostom obce Letanovce o relizácií projektu prístupovej cesty pre novopostavené byty nižšieho štandardu.

21. 9. 2010 -  Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal delegáciu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku. Spoločné pracovné stretnutie bolo zamerané na oblasť horizontálnej priority a stav realizácie výzvy lokálnych stratégií komplexného prístupu.

20. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal zástupcov Rómskeho vzdelávacieho fondu, s ktorými rokoval o možnej spolupráci pri podpore odstráňovania segregácie pri vzdelávaní.

17. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil rokovania s predsedom Košického samosprávneho kraja. Predmetom rokovania boli aktivity košického VUC v oblasti riešenia problémov rómskej komunity.

17. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil rokovania s primátorom mesta Košice, ktorého účelom bolo hľadať riešenia problému s dodávkou elektrickej energie na Luníku IX.

16. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil pracovného stretnutia k procesu štandardizácie činnosti komunitných centier v Poprade.

16. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil odovzdávania ceny Kalo čangalo pre divadlo Romathan v Košiciach.

14. 9. 2010  – rokovanie so zástupkyňou Trnavského samosprávneho kraja o súčasnom stave riešenia problémov rómskej komunity v Trnavskom kraji.

10. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil obec Bystrany, kde sa za účasti biskupa Štefana Sečku zúčastnil stretnutia spišských kňazov, ktorí pracujú s rómskymi komunitami. 

10. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil obec  Veľká Lomnica, kde rokoval so zástupcami obce a mimovládnych organizácií o potrebe riešenia problémov v oblasti zdravia a hygieny.

9. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal zástupcu veľvyslanectva Bulharskej republiky.

8. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa vo Zvolene zúčastnil slávnostnej udalosti odovzdania pamätníka holokaustu verejnosti v Parku ušľachtilých duší. Prvýkrát došlo ku spoločnej spomienke vojnových obetí  Židov a Rómov  na jednom mieste.

8. 9. 2010 – návšteva Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene.  Cieľom stretnutia boli možnosti realizácie celoživotného vzdelávania pre občanov zo sociálne znevýhodnených skupín.

6. 9. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol s prezidentom Policajného zboru Jaroslavom Spišiakom za účelom informovania o priebehu vyšetrovania tragickej udalosti v Devínskej Novej Vsi.

6. 9. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil v Mojmírovciach stretnutia, ktoré pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k zabezpečeniu informovanosti pre úspešné napĺňanie schválených lokálnych stratégii komplexného prístupu.

30. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval s predstaviteľmi Amnesty International o vyhlásení tejto organizácie k segregácii rómskych detí v školách.

27. 8. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil obec Ostrovany. So starostom obce si prezreli múr, navštívili rómsku osadu, komunitné centrum a rokovali o najakútnejších problémoch pri riešení bytových problémov v obci.

27. 8. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil obce Soľ, Kamennú Porubu a mesto Vranov nad Topľou. So zástupcami samospráv a predstaviteľmi rómskych organizácií rokovali o možnostiach riešenia najmä bytových problémov v obciach okresu Vranov.

27. 8. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák navštívil so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Luciou Nicholsonovou mesto Michalovce, v ktorom si prezreli novopostavený múr a stretli sa s občanmi mesta, ktorí vysvetľovali dôvody vzniku tejto stavby.

26. 8. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil zasadnutia Výboru pre ľudské práva a menšiny na pozvanie jeho predsedníčky Anny Belousovovej. Informoval o systémových opatreniach a návrhoch vlády, ktoré majú napomôcť k zlepšeniu sociálno-ekonomického postavenia Rómov v spoločnosti a o rovnosti rodovej príležitosti.

25. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal zástupcov olašských Rómov. Rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a ochote spolupodieľať sa na riešení problémov olašských Rómov na Slovensku.

25. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal programového riaditeľa Európskeho rómskeho právneho centra Tara Bedarda. Predmetom rokovania bola možnosť spolupráce a výmena vzájomne prospešných informácií

25. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal zástupcov Ústavu rómskych európskych štúdií. Rokovanie bolo zamerané na možnú spoluprácu pri príprave medzinárodnej konferencii.

23. 8. 2010 – rokovanie s predstaviteľmi Rozvojového programu OSN - UNDP  o pokračovaní spolupráce pri tvorbe strategických dokumentov a štatistických zisťovaní dát marginalizovaných rómskych komunít

20. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák rokoval s primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom o situácií na Luníku IX. Primátor vyslovil ochotu spolupracovať pri realizácií pilotných projektov e-pay karied a prestupného bývania.

19. 8. 2010 – stretnutie so zástupcami Nadácie pre otvorenú spoločnosť a Nadácie Milana Šimečku

18. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa na pôde MPSVR SR stretol s provinciálom  saleziánov Karolom Maníkom. Predmetom rokovania bola možná spolupráca pri riešení problémov na Luníku IX.

11. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prijal veľvyslanca Veľkej Británie a Severného Írska, zástupcu ambasády Nemeckej spolkovej republiky a zástupkyňu veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Rokovali o vzájomnej spolupráci a o možnosti podpory v sociálnej inklúzii Rómov.

6. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa so   štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Luciou Nicholsonovou zúčastnil pracovného stretnutia s primátorom mesta Dolný Kubín. Na pracovnom stretnutí rokovali o spôsoboch riešenia sociálnych problémov v meste Dolný Kubín a oboznámili sa so spôsobom využitia vlastného systému e-pay kariet a prestupného bývania v meste Dolný Kubín.

2. 8. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa pri príležitosti Pamätného dňa rómske holokaustu zúčastnil pietnej spomienky na obete fašizmu  v Dunajskej Strede.

29. – 30. 7. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa stretol so zástupcami rómskych organizácií na magistráte mesta Košice a navštívil Luník IX. V obciach Drienovec a Turňa nad Bodvou sa oboznámil s činnosťou miestnych komunitných centier.

21. 7. 2010 – Vláda Slovenskej republiky na návrh podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny vymenovala Miroslava Polláka do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

24.6 -25. 6. 2010 - Vláda Slovenskej republiky v spolupráci so sekretariátom Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 zorganizovala 18. zasadnutie Medzinárodného riadiaceho výboru dekády, na ktorom Slovenská republika odovzdala predsedníctvo v tejto medzinárodnej iniciatíve Českej republike.

19.5. - 21.5. 2010 - Zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu k predloženým žiadostiam o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu.

21.5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa spoločne s riaditeľom medzinárodnej charitatívnej organizácie Heifer Projekt International v obciach Pavlovce a Martinová zúčastní prezentovania projektu pod názvom Chov prasníc a kráv na Južnom Gemeri.

20.5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa v obci Kapušany 20.mája 2010 zúčastní slávnostného odovzdávania desiatich bytov nižšieho štandardu Rómom žijúcim v obci.

14.5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý prijal pozvanie na celoslovenskú súťaž v prednese a poézie a prózy ,,Podaj mi ruku“, ktorú pre rómske deti v obci Rimavská Seč organizuje občianske zhromaždenie Ternipe.

11.5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý privítal na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zástupcov Svetovej banky. Regionálny riaditeľ Svetovej banky pre strednú Európu a baltické krajiny Európy a regiónu Strednej Ázie sa zaujímali o spôsoby riešenia vzdelávania detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

10. 5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý rokoval so zástupcami obce Kameničná a policajnými špecialistami. Témou stretnutia bolo zlepšenie podmienok bývania a zlepšenia hygienických podmienok v rómskej osade Kameničná.

5.5. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý na pracovnom stretnutí v Sečovciach rokoval so zástupcami Mestského úradu, Základnej školy, cirkvi a polície v Sečovciach. Hlavnými témami stretnutia boli výskyt záškoláctva, úžery a nedôstojný spôsob bývania v rómskej osade Habeš.

4. 5. 2010 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizuje Výročnú konferenciu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity v Sielnici, nad ktorou prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

26.4. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý navštívi Základnú školu v Spišských Vlachoch a v obec Žehra kde sa informuje o minulotýždňovom fyzickom útoku zo strany zákonných zástupcov na učiteľku základnej školy.

22. 4. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa v obci Práznovce, okres Topoľčany zúčastnil pracovnej porady špecialistov Nitrianskeho kraja.

20. 4. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý navštívil obec Stráne pod Tatrami.

20. 4. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa stretol so zástupcami najväčšej ľudsko - právnej mimovládnej organizácie Amnesty International

21. 4. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý navštívil mesto Podolínec a obec Spišské Tomášovce.

12. 4 2010 - Úrad splnomocnenca vlády SR pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov organizoval slávnostné podujatie spojené s kultúrnym programom.

7. 4. 2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa v dňoch 8.- 9. apríla 2010 zúčastní II. Európskeho rómskeho summitu v Cordobe, v Španielsku.

25. 3. 2010 - Podpis memoranda o porozumení medzi Nadáciou otvorenej spoločnosti a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

23. 3. -24. 3. 2010 sa v Bratislave uskutočnila Konferencia o boji proti extrémizmu, ktorá sa konala pri príležitosti ročného predsedníctva Slovenskej republiky v rámci programu Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Konferencie sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý.

19.3.2010 - Pracovníci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity navštívili obec Plavecký Štvrtok, kde sa stretli so starostom obce Ing. Ivanom Slezákom, vo veci riešenia nelegálnych stavieb rómskych občanov na nevysporiadaných pozemkoch v ochrannom pásme plynovodov.

18.3.2010 - Splnomocnene vlády SR pre rómske komunity prijal Štefana Straku predsedu správnej rady OZ Svatobor pod Oblíkom, ktorý predstavil OZ a jeho aktivity zamerané na skvalitnenie života Rómov. Združenie je zamerané na poľnohospodárku výrobu a skvalitňovanie životného prostredia.

18.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal primátora mesta Jelšava Milana Kolesára, ktorý predstavil samosprávu s vysokým zastúpením marginalizovanej rómskej komunity a informoval sa o LSKxP.

17.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal starostku obce Malčice Martu Tomkovú, ktorá predstavila problematiku obce, ktorej základným cieľom je vzdelávanie rómskej menšiny.

16.3.2010 - Konal sa seminár k programu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015

15.3.2010 - Splnomocnenec vlády Sr pre rómske komunity prijal zástupcov obce Abovce, ktorí predstavili obec a jej aktivity a informovali sa o možnostiach poskytnutia podpory v rámci LSKxP.

15.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prija zástupcov Družstva Rómov, ktorí predstavili plány a činnosť organizácie, ktorej hlavným cieľom je riešenie problematiky bývania rómskych občanov.

15.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal vedúcu odboru spoločenských služieb mesta Martin, PhDr. Katarínu Boďovú.

9. - 11.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý sa v Liptovskom Jáne zúčastní Olympiády ľudských práv a odovzdá cenu za najlepšiu esej.

4.3.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil Čiernu nad Tisou, kde bola na mestskom úrade prerokovaná problematika rómskych komunít.

24.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý prijal veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Daphne Bergsma

22. - 23.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil v Madride Európskej konferencie Prístup sociálne znevýhodnených skupín k zamestnanosti

15.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pr rómske komunity sa zúčastnil posudzovania 6.-8. periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie pred Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie v Ženeve

11.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so zástupcami mesta Topoľčany

9.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal zástupcov obce Zvolenská Slatina

8.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal zástupcov Spoločnosti komunitných centier

3.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec a ZŠ Vrbnica, kde sa stretol so zástupcami obce vo veci riešenia rómskej problematiky.

2.2.2010 - splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa na mestskom úrade v Krompachoch stretol s primátorkou mesta Ivetou Rušinovou vo veci riešenia problematiky financovania sociálnych podnikov a z toho vyplývajúcej problematiky zamestnávania.

2.2.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obce Markušovce a Rudňany

26.1.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol s ministrom práce a sociálnej politiky Macedónska

19.1.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so zástupcami obce Pribylina

18.1.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec Kozárovce

14.1.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec Poltár

13.1.2010 - Na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa konalo pracovné stretnutie na tému Terénna sociálna práca

12.1.2010 - Splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity rokoval so zástupcami VÚC Trenčín

11.1.2010 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity rokoval so zástupcami Krajského riaditeľstva PZ v Nitre

22.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol s primátorom mesta Lipany

22.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol so zástupcami mesta Košice

17.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec Veľká Lomnica

17.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil obec Jakubany

16.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa zúčastnil rokovania v Závadke nad Hronom

16.12.2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol so zástupcami Krajskej asociácie rómskych iniciatív Banská Bystrica

16.12.2009 - Splnomocnenec vlády pre rómske komunity SR sa stretol so zástupcami mesta Banská Bystrica

15.12.2009 - 1. zasadnutie Medzirezortnej komisie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

14. 12. 2009 - 1. zasadnutie Poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

09. 12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, prijal riaditeľku materskej školy zo sídliska Luník IX v Košiciach

02. 12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa stretol so zástupcami Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku

02. 12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil obec Blatné Remety

02. 12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil Sobrance

01.12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil firmu Obnova v Bardejove

01.12. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil mesto Giraltovce

01.12. 2009 - Dňa 01. decembra 2009 Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote organizoval Informačný deň k Pilotnej výzve Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

30. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal zástupcov firmy AQUASYSTEM, s.r.o

27. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stretol so zástupcami obce Rakúsy

25. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil obec Plavecký Štvrtok

24. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal zástupcov Fóra angažovaných kresťanov SR a ČR a predsedu občianskeho združenia PRO - MUZA

23.11.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa v dňoch 19. – 20. novembra 2009 zúčastnil Medzinárodného odborného seminára v Poprade

16. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 16. novembra 2009 zúčastnil pracovného stretnutia s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vierou Tomanovou

13. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa v dňoch 11. – 12. novembra 2009 zúčastnil Medzinárodných konferencií v Nitre

11. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa v dňoch 09. – 10. novembra 2009 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty vo Viedni

05. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil obec Letanovce

05. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa v dňoch 03. – 04. novembra 2009 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Ženeve

05. 11. 2009 - Dňa 06. novembra 2009 bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja, organizovať Informačný deň k Pilotnej výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

28. 11. 2009 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prijal zástupcov súkromného gymnázia v Kremnici

22. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 22. októbra 2009 prijal zástupcov neziskovej organizácie KVAPKA

21. 10. 2009 - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity dňa 23. októbra 2009 bude organizovať vo Vrútkach stretnutie k Pilotnej výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

21. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 21. októbra 2009 prijal zástupcu rakúskej verejno - právnej televízie ORF

21. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 21. októbra 2009 prijal zástupcov Open Society Institute

20. 10. 2009
- Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa dňa 20. októbra 2009 stretol so zástupcami obce Ostrovany vo veci výstavby betónového múru

15. 10. 2009 - Dňa 15. októbra 2009 sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, v Galante zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, s primátormi miest a starostami obcí v okrese Galanta

15. 10. 2009 - Dňa 15. októbra 2009 sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, v Leviciach zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, s primátormi miest a starostami obcí v okrese Levice a zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja

12. - 13. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa v dňoch 12. – 13. októbra 2009 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Bukurešti

09. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa dňa 09. októbra 2009 stretol so starostom obce Letanovce

09. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 09. októbra 2009 navštívil mesto Žiar nad Hronom

08. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa dňa 08. októbra 2009 v Humennom stretol so starostom obce Ruská

08. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 08. októbra 2009 rokoval so zástupcami Fakultnej nemocnice v Humennom

07. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty vo Varšave

06. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil Nitrianske Hrnčiarovce

05. 10. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, navštívil Nitrianske Hrnčiarovce

01.10. 2009 - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity dňa 01. októbra 2009 zorganizoval v Prešove Informačný deň k Pilotnej výzve Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

01. 10. 2009 - Dňa 01. októbra 2009 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity stretol zo zástupcami magistrátu mesta Košice

29. 09. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, dňa 29. septembra 2009 prijal zástupcov Štátneho pedagogického ústavu

29. 09. 2009 - dňa 29. septembra 2009 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity stretol s rakúskym veľvyslancom Helmutom Wesselym

29. 09. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, dňa 29. septembra 2009 prijal zástupcov Amnesty International

28. 09. 2009 - dňa 28. septembra 2009 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity stretol s primátorom mesta Pezinok

28. 09. 2009 - dňa 28. septembra 2009 splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity prijal riaditeľku odboru strategických investícií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Karin Jaššovú

25. 09. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, dňa 25. septembra 2009 prijal delegáciu predstaviteľov Európskej komisie z Bruselu, ktorá pricestovala na Slovensko za účelom návštevy rómskych osád v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji

25. 09. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 25. septembra 2009 prijal predsedu Občianskeho rómskeho inštitútu - Spoločne v Európe

24. 09. 2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa dňa 24. septembra 2009 v Budapešti zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny, ktorej činnosť je zameraná na prioritu rómskej integrácie v rámci maďarského predsedníctva vo V4

22. - 23. 09. 2009 - V dňoch 22. a 23. septembra 2009 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zúčastnil v Spišskej Novej Vsi 17. zasadnutia medzinárodného riadiaceho výboru Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015

21.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 21. septembra 2009 prijal štátnu tajomníčku MŠ SR Bibiánu Obrimčákovú a zástupcov Roma Education Fund

18.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 18. septembra 2009 zúčastnil pracovného stretnutia s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vierou Tomanovou

18.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 18.09.2009 zúčastnil pracovného stretnutia s riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí

17.09.2009 - Dňa 17. septembra 2009 sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity zúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva v obci Svinia

17.09.2009 - Dňa 17. septembra 2009 splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity navštívil Luník IX.

16.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 16. septembra 2009 zúčastnil pracovného stretnutia s 2. štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR Vladimírom Čečotom

14.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 14. septembra 2009 prijal rómskeho básnika Dezidera Bangu

14.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 14. septembra 2009 prijal zástupcu Britského veľvyslanectva na Slovensku

11.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 11. septembra 2009 prijal predsedu Únie Rómov na Slovensku a predsedu Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít

11.09.2009 - Dňa 11. septembra 2009 sa uskutočnilo prvé zasadnutie členov Dotačnej komisie pri Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

10.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, dňa 10. septembra 2009 navštívil lokalitu Orechov dvor v Nitre

08.09.2009 - Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý, sa zúčastnil rokovania so zástupcami mestského úradu v Krompachoch

02.09.2009 - Dňa 2. septembra 2009 podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, uviedol do funkcie nového splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, pána Ľudovíta Galbavého, ktorý bol uznesením vlády Slovenskej republiky, dňa 19. augusta 2009 vymenovaný na post splnomocnenca

31.08.2009 - Dňa 3. septembra 2009 o 11,00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutoční pracovné stretnutie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity so zamestnancami Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a prizvanými hosťami

31.08.2009 - Dňa 3. septembra 2009 o 10,00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutoční tlačová konferencia nového splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ľudovíta Galbavého so zástupcami Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku

 

 

22. 10. 2010 – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa zúčastnil slávnostnej recepcie Rakúskeho veľvyslanectva v SR a poblahoželal mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Markusovi Wuketichovi k rakúskemu Národnému sviatku, ktorým si Rakúska republika 26. 10. pripomína deklarovanie nezávislosti.