Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English
28.06.2006

Záznam z Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR zo dňa 24. 6. 2005

Program:
1. Tretia správa o implementácii Európskej sociálnej charty
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. Návrh koeficientu na úpravu výšky hrubej minimálnej mzdy
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Návrh Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Návrh Financovanie projektov diaľnic formou PPP
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2005 a prognóza vývoja na rok 2005
Predkladá:: predseda Štatistického úradu SR
7. Návrh Plánu práce Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR na II. polrok 2005
Predkladá: predseda RHSP SR
8. Rôzne


Rokovanie otvoril a viedol predseda Rady Pavol Rusko. K programu pán Gašperan za KOZ SR otvoril otázku prerokovania bodu č 5, či má zmysel návrh tohto zákona prerokovávať, keď sa pripravuje jeho novelizácia.
Predseda Rady Pavol Rusko navrhol návrh zákona stiahnuť a rokovať až o novom zákone o štátnej službe. Pavol Rusko presadzuje názor, aby kompetencie rozhodovacie a vecné za konkrétny rezort boli na ministerstve a nie na Úrade pre štátnu službu.K bodu 1
Tretia správa o implementácii Európskej sociálnej charty
Predmetný materiál uviedol štátny tajomník MPSVR SR Miroslav Beblavý.

Stanovisko za KOZ SR predniesol pán Mojš, ktorý konštatoval, že správa bola vypracovaná na základe dotazníka výboru ministrov a podľa názoru KOZ SR nie je v súlade s požiadavkami Európskeho výboru sociálnych práv. Je však vecou vlády SR a jej plnou zodpovednosťou za formu a obsah správ o plnení medzinárodných zmlúv. Pán Mojš navrhol zobrať správu na vedomie s tým, že do 31. 7. 2005 KOZ SR spraví komentár k predloženej správe.
Stanovisko za RÚZ predniesol pán Sabol, ktorý nemal k predloženej správe pripomienky, len navrhol prehodnotiť ustanovenia Európskej sociálnej charty.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Pásztor, ktorý odporučil zobrať správu na vedomie.

Závery
RHSP SR
A. berie na vedomie predložený materiál,
B. KOZ SR zašle do 31. 7. 2005 komentár k Tretej správe na MPSVR SR. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR ho podľa čl. 23, ods. 2 Európskej sociálnej charty odovzdá generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

K bodu 2
Návrh koeficientu na úpravu výšky hrubej minimálnej mzdy
Predmetný materiál uviedol štátny tajomník MPSVR SR Miroslav Beblavý, ktorý skonštatoval, že výška hrubej minimálnej mzdy od 1. 10. 2005 by mala predstavovať 6 800,- Sk.

Stanovisko za KOZ SR predniesol pán Mojš, ktorý zásadne nesúhlasil s predloženým návrhom a navrhol, aby výška minimálnej mzdy od 1. 10. 2005 bola stanovená na 7 280 ,- Sk, čo v percentuálnom vyjadrení oproti priemernému zárobku v roku 2004 predstavuje 46 % a oproti prognóze na rok 2005 je to 42,3 %.
Stanovisko za RÚZ predniesol pán Sabol, ktorý návrh koeficientu na úpravu výšky hrubej minimálnej mzdy považuje za nesystémové opatrenie, lebo nezohľadňuje reálny vývoj na Slovensku, spôsobuje rast odvodov a mzdových nákladov, čo môže byť pre menších živnostníkov neúnosné. RÚZ navrhuje zrušiť inštitút minimálnej mzdy a nesúhlasí s predloženým zvýšením.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Masár, ktorý nesúhlasil s návrhom výšky minimálnej mzdy a navrhla zvýšenie do 6 650,- Sk. AZZZ SR požiadala, aby bola zriadená expertná skupina, ktorá by pripravila návrh na nové zadefinovanie minimálnej mzdy pre budúci rok.
Predseda Rady Pavol Rusko súhlasil s návrhom AZZZ SR na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by mala vytvoriť návrh, ktorý by redukoval množstvo dávok naviazaných na minimálnu mzdu. Upozornil na to, že nebude súhlasiť so zrušením inštitútu minimálnej mzdy.

Závery
RHSP SR
A. KOZ SR zásadne nesúhlasí s navrhnutou výškou hrubej minimálnej mzdy 6 800,- Sk a navrhuje výšku 7 280,- Sk,
B. RÚZ navrhuje zrušiť inštitút úpravy výšky hrubej minimálnej mzdy,
C. AZZZ SR navrhuje zvýšenie do výšky 6 650,- Sk,
D. AZZZ SR navrhla zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať inštitútom hrubej minimálnej mzdy. Sociálni partneri s návrhom AZZZ SR súhlasili. Jej garantom bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
E. do 1. 7. 2005 sociálni partneri nahlásia na sekretariát RHSP SR po dvoch zástupcoch za každú stranu (2 KOZ SR, 2 AZZZ SR, 2 RÚZ, 1 MH SR, 1 MPSVR SR).

K bodu 3
Návrh Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010
Predmetný materiál uviedol štátny tajomník MVRR SR Zsolt Lukáč.

Stanovisko za KOZ SR predniesol pán Blahák. KOZ SR s predloženým materiálom súhlasila s pripomienkami.
Stanovisko za RÚZ predniesol pán Saxa, ktorý súhlasil s predloženým materiálom s tým, že o bytovú otázku by sa mal postarať občan a štát by mu mal vytvoriť na to podmienky.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Masár, ktorý súhlasil s predloženým materiálom s pripomienkami uvedenými v písomnom stanovisku.

Záver
RHSP SR
A. súhlasí s predloženým materiálom s pripomienkami.
K bodu 4
Návrh Financovanie projektov diaľnic formou PPP
Predmetný materiál uviedol štátny tajomník MDSPT SR pán Menich.

Stanovisko za RÚZ predniesol pán Sabol, ktorý konštatoval, že RÚZ súhlasí s budovaním dialníc, ale ich zaujíma či financovanie projektov navýši štátny dlh.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Wỏllner, ktorý prezentoval podobné stanovisko ako RÚZ a navrhol dopracovať materiál o skúsenosti v Česku a Maďarsku a poučiť sa z ich negatív. AZZZ SR odporučilo materiál prijať po zohľadnení uvedených pripomienok.
Stanovisko za KOZ SR predniesla pani Brodzianska, ktorá odporučila zobrať materiál na vedomie s pripomienkami a v súlade s navrhnutým uznesením vlády v bode C. 2 predložiť na rokovanie tripartity Analýzu rizík projektu a jeho vplyvy na verejné financie po vyhodnotení predložených ponúk uchádzačov o koncesiu.
Štátny tajomník MDPT SR prisľúbil kvantifikovať finančné vplyvy aj vplyvy na zamestnanosť po uzavretí zmlúv s koncesionármi.

Závery
RHSP SR
A. spôsob financovanie projektov diaľníc formou PPP má podporu sociálnych partnerov,
B. odporúča ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhodnotiť reálnu kvantifikáciu po predložení ponúk uchádzačov o koncesiu a predložiť ju na rokovanie tripartity,
C. odporúča dopracovať financovanie projektov diaľnic o skúsenosti v Česku a Maďarsku.

K bodu 5
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál bol stiahnutý z rokovania na návrh predsedu Rady Pavla Ruska.

K bodu 6
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2005 a prognóza vývoja na rok 2005
Predmetný materiál uviedol generálny riaditeľ ŠÚ SR pán Baláž.

Stanovisko za KOZ SR predniesol pán Mojš, ktorý navrhol zobrať predloženú správu na vedomie a požiadal vládu, aby prijala opatrenia na výrazné zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva SR.
RÚZ navrhla zobrať správu na vedomie.
Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Wőllner, ktorý konštatoval, že situácia sa lepší v každej oblasti okrem poľnohospodárstva.

Záver
RHSP SR
A. berie správu na vedomie.

K bodu 7
Návrh Plánu práce Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR na II. polrok 2005
Predmetný materiál uviedol predseda Rady Pavol Rusko.

Štátny tajomník MPSVR SR pán Beblavý a štátny tajomník MDPT SR pán Menich predniesli návrhy na zmeny v pláne práce , ktoré budú do plánu zapracované. Plán práce bude sociálnym partnerom a dotknutým rezortom doručený.


Záver
RHSP SR
A. súhlasí s návrhom plánu práce na II. polrok 2005.

K bodu 8
Rôzne

a) Pán Gašperan za KOZ SR sa vyjadril k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informoval a apeloval na vládu SR, aby zvážila zrušenie taríf. V kultúre ani v službe po petičnej akcii nie je tento krok potrebný. Štátny tajomník MPSVR SR pán Beblavý odporučil KOZ SR, aby rokovala so ZMOS-om.

Predseda Rady informoval sociálnych partnerov, že júlové zasadnutie RHSP SR sa neuskutoční a program júlového zasadnutia sa presunie na augustové. Predpokladaný termín augustového zasadnutia je 15. 8. 2005

Predseda Rady Pavol Rusko poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Andrea Strečková

za vládu:
Pavol R U S K O
predseda Rady .....................................

za odbory:
Vladimír M O J Š
podpredseda Rady .......................................

za zamestnávateľov:
Ladislav P Á S Z T O R
prezident Asociácie súkromných
lekárov ........................................
Ján S A B O L
viceprezident RÚZ ..........................................