ARCHÍVNA STRÁNKA

Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania


Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania je odborným pracoviskom Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, rovnosti príležitostí, ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami. V oblasti ľudských práv a rovnakého zaobchádzania sekcia zabezpečuje odborný, poradenský a iniciatívny servis pre podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. V medzinárodnom kontexte sekcia zabezpečuje odbornú komunikáciu so zahraničnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti ochrany ľudských práv a podieľa sa na príprave pravidelných správ vlády SR o plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ľudských práv. Sekcia je spoluautorom antidiskriminačnej legislatívy a aktívne sa podieľa na jej implementácii na národnej úrovni ako aj v rámci štruktúr EÚ.

Ako súčasť svojej činnosti Sekcia plní funkciu Sekretariátu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Organizačne sa sekcia člení na Odbor všeobecných práv a implementácie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a Odbor rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti.

Adresa:

Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

posta2

 Zamestnanci

SEKCIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

 Kálmán Petőcz - generálny riaditeľ sekcie

Adriana Šimonová - sekretariát sekcie

 

ODBOR VŠEOBECNÝCH PRÁV A IMPLEMENTÁCIE MEDZINÁRODNÝCH ĽUDSKOPRÁVNYCH DOHOVOROV

Dagmar Horná - riaditeľka odboru

Sofia Daskalová

Peter Bacigál

Igor Očkovič

Milan Vrbovský

Gabriela Kiššová

Draga Inovecká

 

ODBOR ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA A RODOVEJ ROVNOSTI

Daniel Milo - riaditeľ odboru

Ľubica Zajacová

Janka Trojanová

Alena Kotvanová

Marián Filčík 

Peter Garbarčík