Domov Mapa stránky

Výzva LP-2012


 logo UV SR 

Úrad vlády Slovenskej republiky

   V Ý Z V A

na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2012

(Bratislava, 27. januára 2012)

 

Účely výzvy:

V rámci výzvy je možné žiadať dotáciu na projekty zamerané na nasledovné účely v zmysle zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky („ďalej len zákon“)  § 2 ods. 1 písm. b), g) a h):

 • presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti;

 • predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie;

 • presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu:

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2012 je: 1 900 000 EUR.

Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie a výška minimálneho povinného spolufinancovania:

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 2 500 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Konečný termín na predloženie žiadostí o dotáciu:

Posledným dňom na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je 27. marca 2012.

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy budú podporené projekty, ktorých aktivity majú lokálny, regionálny alebo celoštátny dopad. 

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 ods. 1 písm. b)g) zákona možno poskytnúť najmä na nasledovné typy aktivít:

 • zhromažďovanie, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o stave ľudských práv na Slovensku;
 • vykonávanie a/alebo podpora výskumu a analýz v oblasti ľudských práv vrátane zabezpečenia porovnateľnosti a spoľahlivosti údajov;
 • zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o ľudských právach vrátane podpory dialógu štátu s občianskou spoločnosťou a dialógu v rámci občianskej spoločnosti;
 • odborné vzdelávanie v oblasti ľudských práv vrátane profesijného vzdelávania;
 • poradenstvo v oblasti ľudských práv a predchádzania/eliminácie diskriminácie.

 Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť najmä na:

 • projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií;
 • projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí;
 • projekty zamerané na zahrnutie interetnického a interkultúrneho dialógu do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov;
 • podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných, umeleckých a športových súťaží pre príslušníkov rôznych národnostných a jazykových skupín.

Postup pri predkladaní žiadosti:

Žiadateľ vykoná pred predložením žiadosti jej elektronickú registráciu v informačnom systéme úradu vlády dostupnom na adrese http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/ Dôležité. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, vygenerovaných informačným systémom po ukončení elektronickej registrácie. Žiadosti predložené v inej ako predpísanej forme budú vyradené z ďalšieho posudzovania.

Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť o dotáciu registrovanú v elektronickom systéme spolu so všetkými povinnými prílohami žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom origináli na adresu:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky verejnej výzvy (27. 3. 2012).

Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky podateľne úradu vlády, najneskôr 27. 3. 2012(Podateľňa úradu vlády prijíma poštu každý pracovný deň od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 15,00 hod.).

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami: „Žiadosť o dotáciu LP/2012 – NEOTVÁRAŤ!

Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte pracovníkom Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR na t. č.: 02/57295311 alebo 02/57295367 alebo e-mailom na: dana.srponova@vlada.gov.sk alebo milan.vrbovsky@vlada.gov.sk.

Podrobnejšie informácie k postupu predkladania žiadostí podrobne upravuje metodická príručka pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy.

Často kladené otázky a odpovedeword 16x16

Text výzvy a jej prílohy:

          Výzva Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP-2012pdf 16x16;

Prílohy:

 

© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom