Domov Mapa stránky

Výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny


Výzva
na predkladanie návrhov na laureátov ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
za významný prínos v oblasti  ľudských práv
 
 
V zmysle čl. 4 ods. 4 štatútu ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za významný prínos v oblasti ľudských práv, ktorá sa udeľuje pri príležitosti Dňa ľudských práv.
V zmysle čl. 4 ods. 1 môže návrh na udelenie ceny predložiť fyzická osoba a právnická osoba, pričom za právnickú osobu návrh predkladá jej štatutárny orgán.
 
Návrh musí obsahovať:
1.      identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, u právnickej osoby názov,  sídlo a IČO),
2.      identifikačné údaje o navrhovateľovi (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
3.      zdôvodnenie návrhu na udelenie ceny,
4.      podpis navrhovateľa.
 
Návrhy sa predkladajú do 15. novembra 2011 poštou alebo prostredníctvom podateľne Úradu vlády Slovenskej republiky v zalepenej obálke, označené slovami „Neotvárať, návrh na cenu podpredsedu vlády“.
 
Bližšie informácie sú uvedené v štatúte ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
 
 
Adresa doručenia:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Námestie Slobody 1
813 70 Bratislava
 
Kontaktná osoba:
Dana Srpoňová
email: dana.srponova@vlada.gov.sk
tel.: 02/57295 311
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom