Domov Mapa stránky

1. zasadnutie VRX


Prvé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý pôsobí pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, sa uskutoční v utorok 20. septembra 2011 o 13.30 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády SR v Bratislave.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie.
 2. Informácia o:
 3. a) procese kreovania Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a jeho štatútu, o záveroch z júnového rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, o ustanovovaní jednotlivých výborov rady a jej pracovných skupín,
  b) pripravovanej Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  c) príprave reformy inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  d) zriadení Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách.
 4. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
 5. Voľba podpredsedu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
 6. Voľba delegáta do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.
 7. Východiská, nosné úlohy Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
 8. Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny k novelizácii vybraných ustanovení trestného zákona týkajúcich sa extrémizmu.
 9. Informácia o aktuálnom stave problematiky extrémizmu v SR.
 10. Informácia o revidovanom Národnom akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011-2015 a pripravovanej  Stratégii rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020 (Stratégia integrácie rómskych komunít na Slovensku do roku 2020).
 11. Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny na prípravu analýzy stavu rasizmu, xenofóbie, extrémizmu v SR a návrhov kľúčových opatrení pri ich eliminácii.
 12. Diskusia o návrhu plánu činnosti Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a jeho schválenie.
 13. Rôzne.
 14. Záver.
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom