Domov Mapa stránky

Nediskriminácia


Zaujímavé linky

Špeciálny Eurobarometer k 100. výročiu Medzinárodného dňa žien (Boj proti rodovej diskriminácii v EÚ)

Online newsletter kampane "Za rozmanitosť proti diskriminácii"

On-line konzultácia na účely tvorby nových opatrení v boji proti diskriminácii v členských štátoch EÚ z dôvodu polavia, náboženstva, viery, zdravorného postihnutia, veku a sexualnej orientácie v oblastiach mimo pracovného trhu.

Štúdia o národných opatreniach v boji proti diskriminácii mimo zamestnania a pracovného trhu.

Európska komisia - GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu

Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých 2007

 

Antidiskriminančý zákon

 

Smernice EÚ

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 01; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom