Oficiálne dokumenty


Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.

Zákon č. 253/2005 z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Návrh koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie a vzorové štatúty rezortných koordinačných skupín a Komisie pre záležitosti Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 431/2003).

Správa o zavŕšení prípravy ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na efektívne fungovanie v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii(uznesenie vlády SR č.637/2004).

Mechanizmus pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom Európskej komisie v podmienkach Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 1120/2004).

Revidovaný mechanizmus tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 884/2007).

Štatút Ministerskej rady vlády Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 981/2005).

Štatút Komisie pre záležitosti Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 428/2005).

Rámcový plán personálneho posilnenia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v rokoch 2005 - 2007 (uznesenie vlády č. 724/2004).

Návrh personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v rokoch 2006 – 2007 (uznesenie vlády SR č. 480/2005).

Dodatok k správe o transformácii Misie SR pri ES na Stále zastúpenie SR pri EÚ a štatútu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ (uznesenie vlády č. 224/2005).

Súhrnná správa o prvom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2004 – 30. 4. 2005 (uznesenie vlády SR č. 747/2005).

Súhrnná správa o druhom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2005 – 30. 4. 2006 (uznesenie vlády č. 466/2006).

Súhrnná správa o treťom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2006 – 30. 4. 2007 (uznesenie vlády SR č. 511/2007).

Správa o obsadzovaní postov úradníkov v inštitúciách Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 642/2004).

Návrh postupu vysielania národných expertov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 723/2004).

Návrh zásad personálnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie (uznesenie vlády č. 546/2005).

Informácia o nominácii členov a náhradníkov slovenskej delegácie do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie 2006 – 2010 (materiál na rokovanie vlády SR 10. 5. 2006).

Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 704/2006).

Revidované pravidlá a postup vysielania slovenských národných expertov a stážistov do inštitúcií Európskej únie (uznesenie vlády SR č. 24/2007).

Stratégia Slovenskej republiky pri príprave, nominácii a obsadzovaní postov v inštitúciách Európskej únie do roku 2013 (uznesenie vlády SR č. 1051/2007).

Konsolidované znenie Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ (v znení Lisabonskej zmluvy), MZV SR, 200