Priority Slovenskej republiky na obdobie 18-mesačného predsedníctva


Priority Slovenskej republiky na obdobie 18-mesačného predsedníctva Francúzska, Českej republiky a Švédska v Rade EÚ

Materiál reaguje na skutočnosť, že so začiatkom francúzskeho predsedníctva odštartovalo v poradí druhé osemnásťmesačné trojpredsedníctvo EÚ – spoločné predsedníctvo Francúzska, Českej republiky a Švédska v Rade EÚ. Tieto krajiny 30. júna 2008 oficiálne predstavili 18-mesačný program, ktorého cieľom je vytýčiť smerovanie EÚ a hlavné úlohy tak, aby sa predišlo fragmentácii úsilia členských krajín. Jeho obsah bol odkonzultovaný aj s nasledujúcimi predsedníckymi krajinami (Španielsko, Belgicko a Maďarsko).
Obdobie trojpredsedníctva bude poznačené voľbami a formovaním nového Európskeho parlamentu a zostavovaním novej Európskej komisie, čo povedie k zvýšenej intenzite a tlaku na členské krajiny najmä koncom roku 2008 a v priebehu roka 2009.
Ústrednými oblasťami práce trojpredsedníctva sú najmä: energetika a klimatické zmeny, budúcnosť EÚ a nový rámec primárneho práva, migrácia, Európska bezpečnostná a obranná politika, rozpočet, spoločná poľnohospodárska politika, Lisabonská stratégia zameraná na rast a zamestnanosť, Európska susedská politika a posilnenie vnútorného trhu.

Materiál vytyčuje zoznam priorít SR na nadchádzajúce 18-mesačné obdobie s cieľom zodpovedne zamerať prípravu pozícií SR na kľúčové diskusie v EÚ, resp. na oblasti nášho partikulárneho záujmu.

Materiál sa člení na tri časti:

Prvá časť materiálu je strategickým rámcom trojpredsedníctva obsiahnutým v 18-mesačnom programe.

V druhej časti sú obsiahnuté hlavné priority SR na obdobie do konca roku 2009. Zahŕňa oblasť energetiky a zmeny klímy, hospodársku a monetárnu politiku, širokú oblasť konkurencieschopnosti, poľnohospodárstva, zamestnanosti, sociálnej a zdravotnej politiky, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a vonkajšie vzťahy.

Posledná časť začleňuje 18-mesačné obdobie do rámca dlhodobých priorít Slovenska vo vzťahu k EÚ, ktoré možno zosumarizovať do štyroch okruhov:
  1. zvýšenie konkurencieschopnosti SR v EÚ a vo svete
  2. dobudovanie vnútorného trhu únie
  3. efektívne a transparentné využitie verejných zdrojov
  4. rozširovanie EÚ a prehlbovanie vzťahov v rámci ENP

Cieľom SR je aktívnym pôsobením maximalizovať potenciál členstva v EÚ. Ten je však možné naplno využiť iba zachovaním schopnosti zdravého rastu v konkurenčnom prostredí členských štátov, ako aj medzinárodného spoločenstva. Materiál má preto poskytnúť na obdobie do konca roku 2009 orientáciu a stanoviť priority, ktorých naplnením by sa využili možnosti, ktoré členstvo v EÚ ponúka.

Dokument bol predmetom pripomienkového konania. Nemá finančné, ekonomické, environmentálne vplyvy a ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

MATERIÁL